Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ตัวอย่างรายงาน
 

รายงานบันทึกประจำวัน

   
บันทึกประจำวัน
 

เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดการบันทึกการขายประจำวันพร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลการรับชำระ ซึ่งสามารถเรียกดูรายงานตามช่วงวันที่เอกสาร, เลขที่เอกสาร และรหัสเครื่องเก็บเงินได้


รายงานขายประจำวัน

   
ขายประจำวัน
 

เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดการขายสินค้าประจำวัน ซึ่งสามารถเรียกดูรายงานตามช่วงวันที่เอกสาร, รหัสพนักงาน และรหัสลูกค้าได้


รายงานยอดขายรายวันเรียงตามพนักงานขาย

ยอดขายรายวันเรียงตามพนักงานขาย
 

เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดยอดขายรายวัน เพื่อใช้ตรวจสอบยอดขายของพนักงานขาย ซึ่งสามารถเรียกดูรายงานตามช่วงวันที่เอกสาร, รหัสพนักงานและรหัสลูกค้าได้


รายงานยอดขายรายวันเรียงตามสินค้า

ยอดขายรายวันเรียงตามสินค้า

 

เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดยอดขายรายวันโดยเรียงตามสินค้า ซึ่งสามารถเรียกดูรายงานตามช่วงวันที่เอกสาร และรหัสสินค้าได้


รายงานยอดขายรายวันเรียงตามหมวดสินค้า
ยอดขายรายวันเรียงตามหมวดสินค้า
 

เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดยอดขายรายวันเรียงโดยตามหมวดสินค้า ซึ่งสามารถเรียกดูรายงานตามช่วงวันที่เอกสาร, หมวดสินค้า และรหัสสินค้าได้


รายงานสินค้า    
สินค้า
 

เป็นรายงานที่แสดงรายการสินค้าทุกตัวโดยแยกเป็นรายละเอียดการซื้อ, รายละเอียดการขาย และปริมาณการสั่งซื้อ ซึ่งสามารถเรียกดูรายงานตามผู้ขาย, สินค้า และปริมาณสูงสุด/ต่ำสุดได้


รายงานรับคืนสินค้า    
รับคืนสินค้า
 

เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดการรับคืนสินค้าจากลูกค้า ซึ่งสามารถเรียกดูรายงานตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร และพนักงานได้


รายงานใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 

เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อของกิจการ ซึ่งสามารถเรียกดูรายงานตามช่วงวันที่ และเลขที่ใบกำกับอย่างย่อได้


 

รายงานภาษีขาย
ภาษีขาย
 

เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดของภาษีขายของกิจการ ซึ่งสามารถเรียกดูรายงานตามงวดเดือน, วันที่, รหัสเครื่องเก็บเงิน และเลขที่ใบกำกับได้


รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า
การเคลื่อนไหวสินค้า

 

เป็นรายงานที่แสดงการเคลื่อนไหวสินค้ากรณีที่มีการรับเข้าและจ่ายออก ซึ่งสามารถเรียกดูรายงานตามช่วงวันที่, หมวดสินค้า, ยี่ห้อสินค้า และรหัสสินค้าได้