Who's Online

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สินค้าคงเหลือยกมา
   

สินค้าคงเหลือยกมา


เพื่อบันทึกจำนวนสินค้าและต้นทุนสินค้ายกมาจากงวดบัญชีก่อน หรือจำนวนสินค้ายกมาก่อนที่จะเริ่มใช้โปรแกรม
 Benefit :
เมื่อบันทึกรายการแล้ว สินค้าและวัตถุดิบจะเพิ่มยอด Stock ให้ทันที
สามารถเรียกดูรายงานยอดยกมาตามโครงการ (Job) , แผนก
รองรับแบบฟอร์มยอดยกมา
สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า หรือ หมายเหตุอื่นๆ ที่การบันทึก ใบเบิกได้
การบันทึกสินค้ายกมาสามารถบันทึกอ้างอิงเอกสารการรับสินค้าที่ ระบบ Warehouse และการบันทึกรายการยกมาใหม่ทั้งหมด
รองรับการบันทึกรายการเบิกสินค้าและวัตถุดิบที่มี Lot & Serial ได้
รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode )
สามารถบันทึกด้วยการทำ Copy จากข้อมูลเอกสารยกมาที่เคยบันทึกไว้ก่อนล่วงหน้า
สามารถบันทึกรหัสและชื่อโครงการ (Job) ได้หลายๆโครงการในเอกสารเลขที่เดียวกัน
รายงานยอดสินค้ายกมาสามารถ Drill Down กลับมาที่หน้าจอบันทึกยอดยกมาเพื่อตรวจสอบ การบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานยอดสินค้า
  เป็นรายงานแสดงยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละรายการ (ไม่แสดงรายละเอียดยอดรับ-จ่ายสินค้า) ซึ่งสามารถ เลือกได้ว่าต้องการเรียกดูเฉพาะ สินค้าที่ไม่มียอด, สินค้าที่มียอดเป็นบวก, สินค้าที่มียอดติดลบ หรือต้องการให้แสดงทุกยอด นอกจากนี้ยังสามารถระบุได้ว่าต้องการเรียกข้อมูล ณ วันที่ใด และสามารถเรียกดูตามช่วงรหัสสินค้า, รหัสคลัง, ประเภทสินค้า, หมวดสินค้า, กลุ่มสินค้า, ยี่ห้อสินค้า ได้
รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
  เป็นรายงานบอกรายละเอียดยอดรับ-จ่าย พร้อมทั้งยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่า ต้องการเรียกดูข้อมูลตามช่วงวันที่, รหัสสินค้า, ประเภทสินค้า, หมวดสินค้า, กลุ่มสินค้า หรือยี่ห้อสินค้า ได้
รายงานสินค้าคงเหลือยกมา
  เป็นรายงานแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าแต่ละ รายการที่มีการบันทึกเป็นสินค้าคงเหลือยกมาเมื่อเริ่มใช้โปรแกรมครั้งแรก โดยแสดงชื่อสินค้า , คลัง , ที่เก็บ , จำนวน , ต้นทุน/หน่วย , จำนวนเงิน ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกดูรายงานตามช่วงวันที่ , คลัง , ที่เก็บ , หมวดสินค้า , ยี่ห้อสินค้า