Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Service Management
 
ระบบที่ช่วยในการบริหารงานบริการหลังการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้มีกระบวนการการทำงานอย่างชัดเจนและรัดกุม สามารถช่วยให้พนักงานแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ส่งผลให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนรวมทั้งช่วยในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าว่าอยู่ในระดับใด เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น
 
 
 
 

 
Service Management
การจัดการเกี่ยวกับการติดต่อขอให้บริการกับลูกค้า (Customer Service)
  • สามารถจัดเก็บคำถาม หรือข้อร้องเรียน ของลูกค้าไว้เพื่อเป็นประวัติการติดต่อ และการให้บริการกับลูกค้า
  • มีระบบที่ช่วยให้พนักงานสามารถค้นหาคำตอบได้รวดเร็ว โดยค้นหาจาก Knowledgebase เพื่อใช้ในการตอบคำถามแก่ลูกค้า
  • สามารถตรวจสอบสถานะการให้บริการ ปัญหาต่าง ๆที่ลูกค้าเคยแจ้งเข้ามาย้อนหลังได้
  • สามารถนำวิธีการ หรือแนวทาง ที่เป็นแนวทางการแก้ปัญหา ที่เป็นวิธีการใหม่ๆ มีความน่าสนใจ จัดเก็บไว้ เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ ในการตอบคำถามแก่ลูกค้าในครั้งต่อไปได้
  • มีการแสดงข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข และสัญญาการบริการ ข้อมูล เกี่ยวกับประวัติการติดต่อ หรือการแจ้งปัญหา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการให้บริการแก่ลูกค้า
  • สามารถส่งต่อปัญหาให้แก่พนักงานคนอื่น ๆได้รับผิดชอบแทนได้
  • สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้าของพนักงาน Service แต่ละคนได้การติดตามผล และการดำเนินการแก้ปัญหาแก่ลูกค้า (Case)
  • สามารถบันทึก และจัดเก็บปัญหาหรือข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้สามารถวางแผน และดำเนินการให้บริการ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และตรงความต้องการของลูกค้า
  • สามารถวางแผนขั้นตอน และวิธีการทำงาน ได้โดยสามารถนำรูปแบบ และขั้นตอนพื้นฐานที่ได้จัดเก็บไว้เบื้องต้น มาใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินการให้บริการแก่ลูกค้า โดยการค้นหาจาก Knowledgebase
  • พนักงานบริการ สามารถบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน หรือ กิจกรรมที่ได้ให้บริการกับลูกค้า เพื่อเป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน และเพื่อใช้ตรวจสอบ ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานแต่ละคน
  • สามารถนำวิธีการ และขั้นตอน ที่ดำเนินการแก้ปัญหาแก่ลูกค้าที่เป็นขั้นตอน และวิธีการแก้ปัญญาใหม่ๆ เข้าเป็น Knowledgebase เพื่อให้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา หากมีปัญหาลักษณะเดียวกัน เกิดขึ้นอีกในอนาคต
  • สามารถ Assign งาน หรือเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับผิดชอบในแต่ละ Case ได้
  • มีระบบที่ช่วยเตือนความจำ และแจ้งเตือน กรณีที่ Case แต่ละรายการ ถึงกำหนดที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น และ ส่ง Email เพื่อติดต่อกับลูกค้าได้อัตโนมัติ
  • สามารถรวบรวมสถิติปัญหาที่เป็นปัญหาที่พบบ่อยครั้ง มาใช้เป็นข้อมูลเพื่อหาวิธีการแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้เกิดซ้ำ


Reports
Contract Report
Contract History Report
Overdue Contract Report
Expired Contract Report
Extend Contract Report
Contract Authority Report
New Contract Report
Contract Owner Report
Invoice of Maintenance fee Report
Overdue Invoice of Maintenance fee Report

 
Dashboard
Contract Status
Contract Expried
Contract Expried VS Renew
Top Five Invoice of Maintenace fee By Owner