Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ตัวอย่างรายงาน
 

รายงานเจ้าหนี้ยกมา

   
เจ้าหนี้ยกมา
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดเจ้าหนี้ยกมาแต่ละรายการเพื่อใช้เปรียบเทียบกับยอดยกมาของผังบัญชีเจ้าหนี้ในระบบบัญชีแยกประเภทซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกรายงานแบบแจกแจง (แสดงรายละเอียดเอกสาร) หรือแบบสรุป (ไม่แสดงรายละเอียดเอกสาร) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร และรหัสเจ้าหนี้ได้
 

รายงานตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ

   
ตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการบันทึกตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกรายงานแบบแจกแจง (แสดงรายละเอียดเอกสาร) หรือแบบสรุป (ไม่แสดงรายละเอียดเอกสาร) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร, รหัสเจ้าหนี้, ประเภทเจ้าหนี้, รหัส Job และรหัสค่าใช้จ่าย ได้
 

รายงานใบรับวางบิล

   
ใบรับวางบิล
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดใบรับวางบิลแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกรายงานแบบแจกแจง (แสดงรายละเอียดเอกสาร) หรือแบบสรุป (ไม่แสดงรายละเอียดเอกสาร) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่ใบรับวางบิล และรหัสเจ้าหนี้ ได้
 

รายงาน Pre-Payments

   
Pre-Payments
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการเตรียมจ่ายชำระหนี้แต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกรายงานแบบแจกแจง (แสดงรายละเอียดเอกสาร) หรือแบบสรุป (ไม่แสดงรายละเอียดเอกสาร) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร และรหัสเจ้าหนี้ ได้
 
รายงานจ่ายชำระเจ้าหนี้    
จ่ายชำระเจ้าหนี้
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการจ่ายชำระหนี้แต่ละรายการซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกรายงานแบบแจกแจง (แสดงรายละเอียดเอกสาร) หรือแบบสรุป (ไม่แสดงรายละเอียดเอกสาร) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร และรหัสเจ้าหนี้ ได้
 
รายงานการ์ดเจ้าหนี้    
การ์ดเจ้าหนี้
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดเจ้าหนี้เช่นวงเงินเครดิต,วงเงินเครดิตคงเหลือยอดเช็คคงเหลือ, รายการความเคลื่อนไหวทั้งยอดหนี้ - จ่ายชำระหนี้ และยอดคงเหลือ โดยเลือกได้ว่าต้องการให้แสดงรายละเอียดของเลขที่ใบส่งของ, C/N, D/N ที่จ่ายชำระหนี้หรือไม่ ซึ่งสามารถเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, รหัสเจ้าหนี้ และประเภทเจ้าหนี้ ได้
 
รายงานใบส่งของค้างจ่าย    
ใบส่งของค้างจ่าย
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดของเจ้าหนี้ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระหนี้ทั้งยอดหนี้ที่ครบกำหนดชำระและยังไม่ครบกำหนดชำระโดยจะแสดงจำนวนเงินที่ค้างชำระ หรือกรณีที่จ่ายชำระแล้วบางส่วน ส่วนที่ค้างก็จะแสดงในรายงานด้วย ทำให้สามารถควบคุมในเรื่องการจ่ายชำระหนี้ต่อไป
 
รายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้    
วิเคราะห์อายุเจ้าหนี้
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดเจ้าหนี้ตามช่วงอายุต่างๆ ที่กำหนด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ของยอดหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนด หรือยอดหนี้ที่เกินกำหนดจำนวนเท่าไร เกินอยู่ในช่วงกี่วัน และแต่ละช่วงจำนวนเท่าไร ทำให้สามารถควบคุมในเรื่องการจ่ายชำระหนี้ต่อไป ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกรายงานแบบแจกแจง (แสดงรายละเอียด Invoice) หรือ แบบสรุป(ไม่แสดงรายละเอียด Invoice) สามารถระบุวันที่คิดอายุหนี้ และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่ใบส่งของ , เลขที่ใบส่งของ และ รหัสเจ้าหนี้ ได้ นอกจากนี้ยังสามารถระบุช่วงวันที่ที่ใช้ในการวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ที่เกินกำหนดได้อีกด้วย
 
รายงานประมาณการจ่ายเงิน
ประมาณการจ่ายเงิน
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดของเจ้าหนี้ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระหนี้ ณ วันที่นัดชำระโดยจะแสดงจำนวนเงินที่ค้างชำระหรือกรณีที่จ่ายชำระแล้วบางส่วน ส่วนที่ค้างก็จะแสดงในรายงานด้วย ทำให้สามารถประมาณการรายจ่ายที่จำเป็นของบริษัทในแต่ละช่วงได้ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกรายงานแบบแจกแจง (แสดงรายละเอียด Invoice) หรือแบบสรุป (ไม่แสดงรายละเอียด Invoice) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่นัดชำระ, เลขที่ใบส่งของ และรหัสเจ้าหนี้ ได้
 
รายงานใบส่งของเกินกำหนดชำระ
ใบส่งของเกินกำหนดชำระ
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดของเจ้าหนี้ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระหนี้ ณ วันที่ครบกำหนด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ของยอดหนี้ที่เกินกำหนดจำนวนเท่าไร เกินอยู่ในช่วงกี่วัน แต่ละช่วงจำนวนเท่าไร เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของยอดหนี้ที่ค้างชำระ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกรายงานแบบแจกแจง (แสดงรายละเอียด Invoice) หรือแบบสรุป (ไม่แสดงรายละเอียด Invoice) สามารถระบุวันที่คิดอายุหนี้ และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่ใบส่งของ, เลขที่ใบส่งของ, รหัสเจ้าหนี้ และรหัสแผนก ได้ นอกจากนี้ยังสามารถระบุช่วงวันที่ ที่ใช้ในการวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ที่เกินกำหนดได้อีกด้วย