Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ตัวอย่างรายงาน
 

รายงานภาษีซื้อ

   
ภาษีซื้อ
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดภาษีซื้อ ซึ่งมาจากการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีซื้อ ที่ระบบต่าง ๆ โดยจะแสดงข้อมูลตามงวดภาษี วันที่ เลขที่ใบกำกับสมุดรายวัน เลขที่เอกสาร คำอธิบายรายการภาษีซื้อ มูลค่าสินค้า/บริการ จำนวนเงินภาษี และมีสรุปยอดภาษีซื้อรวมทั้งสิ้น
 

รายงานภาษีขาย

   
ภาษีขาย
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดภาษีขาย ซึ่งมาจากการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีขาย ที่ระบบต่าง ๆ โดยจะแสดงข้อมูลตามงวดภาษี วันที่ เลขที่ใบกำกับสมุดรายวัน เลขที่เอกสาร คำอธิบายรายการภาษี มูลค่าสินค้า/บริการ จำนวนเงินภาษี และมีสรุปยอดภาษีขายรวมทั้งสิ้น
 

รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 
เป็นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1 , 2 ,3 , 53 ทั้งใบปะหน้าและใบแนบ เมื่อมีการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในระบบต่าง ๆ ข้อมูลดังกล่าวจะนำมาแสดงในรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้โดยอัตโนมัติโดยรูปแบบจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร
 

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 
เป็นการพิมพ์หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ของกิจการ กรณีที่มีการหัก ณ ที่จ่ายจากนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา โดยสามารถพิมพ์ออกจากระบบได้โดยอัตโนมัติเพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้ที่ถูกหักภาษี