Who's Online

ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
รับสินค้าผลิตเสร็จ
   

รับสินค้าผลิตเสร็จ


เพื่อบันทึกรายการรับสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตสำเร็จเข้าคลังสินค้า
 Benefit :
สามารถอ้างอิงรายการแผนรับสินค้ามาบันทึกรับสินค้าผลิตเสร็จ
เมื่อบันทึก (Save)รายการรับผลิตเสร็จแล้ว สินค้าจะเพิ่มยอด Stock ให้ทันที
สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า หรือ หมายเหตุอื่นๆ ที่การ บันทึกรับสินค้าได้
การบันทึกรายการสามารถอ้างอิงเอกสารจากการรับสินค้าที่ระบบ Warehouse มาบันทึกได้
รองรับสินค้าที่มี Lot & Serial มาบันทึกรับสินค้าผลิตเสร็จได้
รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode ) ในการบันทึกรับสินค้าผลิตเสร็จ
มีสถานะเอกสาร (Full) แสดงในกรณีอ้างอิงรับสินค้าผลิตเสร็จไปบันทึกเพิ่มต้นทุน
สามารถ Copy ข้อมูลจากการบันทึกรับสินค้าผลิตเสร็จเดิมได้ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน
สามารถบันทึกรหัสและชื่อโครงการ (Job) ได้หลายๆโครงการในเอกสารเดียวกันได้
สามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มใบรับสินค้าผลิตเสร็จจากระบบได้
สามารถเรียกดูรายงานรับสินค้าผลิตเสร็จตามโครงการ (Job) , แผนก
สามารถ Drill Down รายงานรับสินค้าผลิตเสร็จ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 
เป็นรายงานบอกรายละเอียดยอดรับ-จ่าย พร้อมทั้งยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่า ต้องการเรียกดูข้อมูลตามช่วงวันที่, รหัสสินค้า, ประเภทสินค้า, หมวดสินค้า, กลุ่มสินค้า หรือยี่ห้อสินค้า ได้

 

รายงานยอดสินค้า
 
เป็นรายงานแสดงยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละรายการ (ไม่แสดงรายละเอียดยอดรับ-จ่ายสินค้า) ซึ่งสามารถ เลือกได้ว่าต้องการเรียกดูเฉพาะ สินค้าที่ไม่มียอด, สินค้าที่มียอดเป็นบวก, สินค้าที่มียอดติดลบ หรือต้องการ ให้แสดงทุกยอด นอกจากนี้ยังสามารถระบุได้ว่าต้องการเรียกข้อมูล ณ วันที่ใด และสามารถเรียกดูตามช่วง รหัสสินค้า, รหัสคลัง, ประเภทสินค้า, หมวดสินค้า, กลุ่มสินค้า, ยี่ห้อสินค้า ได้

 

รายงานรับสินค้าผลิตเสร็จ
 
เป็นรายงานบอกรายละเอียดของการรับสินค้าผลิตเสร็จแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (แสดงรายการสินค้าแต่ละชนิดว่าอยู่ในเอกสารรับสินค้าผลิตเสร็จใดบ้าง) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดสินค้าของแต่ละเอกสาร) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร, แผนก, รหัสสินค้า, ประเภทสินค้า, หมวดสินค้า, ยี่ห้อสินค้า, กลุ่มสินค้า, รหัส Job, รหัสคลัง หรือรหัสที่เก็บ ได้