Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ใบเบิก
   

ใบเบิก


เป็นการบันทึกรายการเบิกสินค้า วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองเป็นต้น เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น การเบิกเพื่อใช้ , เบิกเพื่อผลิต, เบิกเพื่อตัดชำรุด เป็นต้น
 Benefit :
การบันทึกรายการเบิกสามารถบันทึกอ้างอิงรายการเอกสารจากการ อนุมัติใบขอเบิกและการบันทึกจ่ายสินค้าที่ระบบ Warehouse มาบันทึก รายการเบิกได้
สามารถบันทึกรายการเบิกรายการกลุ่มสินค้าหลายประเภทพร้อมกัน
เมื่อบันทึกรายการใบเบิกแล้ว สินค้าและวัตถุดิบจะลดยอด Stock ให้ทันที
สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า หรือ หมายเหตุอื่นๆ ที่การบันทึก ใบเบิกได้
รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode) ในการบันทึกเบิกสินค้าและวัตถุดิบ
สามารถ Copy ข้อมูลจากการบันทึกใบเบิกเดิมได้ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน
มีระบบแจ้งเตือนสินค้าติดลบ และสามารถตรวจสอบสินค้าติดลบได้
รองรับการบันทึกรายการเบิกสินค้าและวัตถุดิบที่มี Lot & Serial ได้
มีสถานะเอกสาร(Full, partially) แสดงในกรณีอ้างอิงใบเบิกไปบันทึกรับคืนจากการเบิก
สามารถเพิ่มเติมรายการเอกสารในการเบิกเองได้
สามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบเบิกสินค้าและวัตถุดิบจากระบบได้
สามารถเรียกดูรายงานเกี่ยวกับใบเบิกได้ เช่น รายงานใบเบิก, รายงานต้นทุนเบิก เป็นต้น
สามารถ Drill Down รายงานใบเบิก เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกใบเบิกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานต้นทุนเบิก
 
เป็นรายงานบอกรายละเอียดของใบเบิกและต้นทุนการเบิกแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (แสดงรายการสินค้าแต่ละชนิดว่าถูกเบิกไปในเอกสารใดบ้าง) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดสินค้าที่เบิกในแต่ละเอกสาร) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, รายการเอกสาร, เลขที่เอกสาร, แผนก, รหัสสินค้า, ประเภทสินค้า, หมวดสินค้า, ยี่ห้อสินค้า, กลุ่มสินค้า, รหัส Job, รหัสคลัง,รหัสที่เก็บ หรือ ผู้เบิกสินค้า ได้

 

รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 
เป็นรายงานบอกรายละเอียดยอดรับ-จ่าย พร้อมทั้งยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่า ต้องการเรียกดูข้อมูลตามช่วงวันที่, รหัสสินค้า, ประเภทสินค้า, หมวดสินค้า, กลุ่มสินค้า หรือยี่ห้อสินค้า ได้

 

รายงานใบเบิก
 
เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดของใบเบิกแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (แสดงรายการสินค้าแต่ละชนิดว่าถูกเบิกไปในเอกสารใดบ้าง) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดสินค้าที่เบิกในแต่ละเอกสาร) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, รายการเอกสาร, แผนก, รหัสสินค้า, ประเภทสินค้า, หมวดสินค้า, ยี่ห้อสินค้า, รหัส Job, รหัสคลัง, รหัสที่เก็บ หรือ ผู้เบิกสินค้า ได้