Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
อนุมัติใบขอเบิก
   

อนุมัติใบขอเบิก


เพื่อให้ผู้มีอำนาจ อนุมัติการขอเบิกสินค้าและวัตถุดิบออกจากคลัง โดยเข้ามาตรวจสอบเอกสารการขอเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้า และทำการการอนุมัติใบขอเบิกสินค้าที่ต้องการได้
 Benefit :
อ้างอิงรายการใบขอเบิกมาทำการอนุมัติใบขอเบิก
สามารถอนุมัติใบขอเบิกสินค้าได้ทั้งเอกสารและบางรายการของเอกสาร
มีสถานะเอกสาร( Full, Partially) แสดงในการอ้างอิงใบอนุมัติขอเบิกไป บันทึกใบเบิก
สำหรับกรณีอนุมัติทั้งเอกสาร สามารถคลิกเลือกอนุมัติทั้งใบแล้ว โปรแกรม จะแสดงสถานะอนุมัติ ที่รายการสินค้าแต่ละตัวให้อัตโนมัติ
สามารถพิมพ์แบบฟอร์มอนุมัติใบขอเบิก สินค้าและวัตถุดิบจากระบบได้
สามารถเรียกดูรายงานการอนุมัติใบเบิกเรียงตามโครงการ (Job) ได้
สามารถ Drill Down รายงานอนุมัติใบขอเบิก เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกใบอนุมัติขอเบิกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานอนุมัติใบขอเบิก
 
เป็นการแสดงรายละเอียดการอนุมัติใบขอเบิกสินค้า วัตถุดิบ ฯลฯ สามารถเรียกได้ตามช่วงสินค้า, ประเภท สินค้า, หมวดสินค้า, ยี่ห้อสินค้า, กลุ่มสินค้า, รหัส Job, รหัสคลังสินค้า, ที่เก็บสินค้า และสามารถดูแยกตาม แผนกได้ โดยจะแยกออกเป็นแบบแยก และแบบสรุป