Implement Online

Prosoft WINSpeed

Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
วิธีการ Generate ใบวางบิล มีขั้นตอนอย่างไร

วิธีการ Generate ใบวางบิล มีขั้นตอนอย่างไร

Q: วิธีการ Generate ใบวางบิล หรือเมื่อต้องการดึงรายการจากขายเชื่อ,ลดหนี้,หรือจากตั้งลูกหนี้อื่นๆ มาทำใบวางบิลพร้อมกัน
สามารถทำได้หรือไม่อย่างไร

A: สามารถทำได้โดยไปที่ AR Data Entry / Generate ใบวางบิล

1.เมื่อทำการ click เข้าไปใน Generate ใบวางบิลแล้วให้เลือกช่วงวันที่ของเอกสารที่จะทำการ Generate พร้อมทั้งใส่ช่วงเลขที่
เอกสารด้วย หลังจากนั้นให้ใส่วันที่เริ่มต้นใบวางบิลเพื่อที่จะให้โปรแกรม Run เลขที่ใบวางบิลเมื่อใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็
ให้click ที่ Gen เพื่อจะให้โปรแกรม Generate ใบวางบิลให้

2.เมื่อทำการ click ที่ Gen แล้วจะได้รายการใบวางบิลดังนี้

 

 


3.กรณีที่ทำรายการของลูกหนี้รายเดียวกันแต่ว่าหลาย Invoice โปรแกรมจะทำการ Generate ให้ใบเดียว