Value Added Tax
 
 

เป็นระบบสำหรับเรียกดูรายงานภาษีซื้อ , ภาษีขายของกิจการ โดยสามารถเลือกรายงานตามงวดที่ต้องการได้เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30)ให้แก่กรมสรรพากรและยังสามารถพิมพ์ ภ.ง.ด 3 , ภ.ง.ด 53 ทั้งใบปะหน้า และใบแนบ รวมทั้งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้อีกด้วย