Implement Online

Prosoft WINSpeed

Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
วิธีการกำหนดรหัสบัญชีรวม

 

วิธีการกำหนดรหัสบัญชีรวม

 

Q : การกำหนดรหัสบัญชีรวม สามารถกำหนดได้ที่ไหนและ มีผลต่อการ Post รายการไประบบบัญชีแยกประเภท อย่างไร

 

A : เข้าที่ระบบ Enterpirise Manager เลือกเมนู GL Setup หน้าต่าง กำหนดรหัสบัญชีรวม ดังรูป

 

 

การกำหนดรหัสบัญชีรวม เป็นการกำหนดผังบัญชีเพื่อใช้ในลักษณะดังนี้
กรณีที่ 1 รหัสลูกค้า / รหัสเจ้าหนี้ /รหัสสินค้ายังไม่ระบุรหัสผังบัญชีไว้ หรือในกรณีที่ลงบันทึกบัญชีแบบลงรวมผังบัญชี เช่น ลูกค้าทุกรายเมื่อบันทึกรายการขายเชื่อจะบันทึกบัญชี เดบิต ลูกหนี้การค้า ทุกราย ซึ่งสามารถกำหนดที่บัญชีรวมได้ทันทีโดยไม่ต้องไประบุผังบัญชีที่ลูกค้าแต่ละราย
กรณีที่ 2 กำหนดในเอกสารเชื่อม GL แล้วไม่ได้ระบุรหัสผังบัญชีไว้ครับทุกผังบัญชี เมื่อมีการ Post รายการโปรแกรมจะนำรหัสผังบัญชีที่กำหนดในรหัสบัญชีรวมไปบันทึกบัญชีให้แทน