Implement Online

Prosoft WINSpeed

Who's Online

บันทึกเบิกเงินทดลองโดยจ่ายเป็นเช็คแต่รายงานเช็คไม่มีชื่อเจ้าหนี้

บันทึกเบิกเงินทดลองโดยจ่ายเป็นเช็คแต่รายงานเช็คไม่มีชื่อเจ้าหนี้

Q: บันทึกเบิกเงินทดลองโดยจ่ายเป็นเช็คแต่รายงานเช็คไม่มีชื่อเจ้าหนี้

A: สามารถทำให้รายงานเช็คจ่ายแสดงชื่อเจ้าหนี้สั่งจ่ายได้โดยมีวิธีการดังนี้
1.ทำเบิกเงินทดลองที่สั่งจ่ายเป็นเช็คให้เพิ่มชื่อเจ้าหนี้ที่ช่องหมายเหตุ

   ให้เพิ่มชื่อเจ้าหนี้ที่ช่องหมายเหตุ

2.ดังนั้นสถานะของเช็คจะเป็น เช็คจ่าย H คือ เช็คจ่ายในมือ

3.ให้กำหนดชื่อผู้สั่งจ่ายให้กับเจ้าหนี้โดยการไปแก้ไขที่ เมนู Cheque and Bank \ CQ Paymemt Adjustments \ เช็คจ่าย

 


4.Find ข้อมูลที่เป็นการเบิกเงินทดลอง แล้วจะขึ้นชื่อเจ้าหนี้สั่งจ่ายที่ช่องหมายเหตุ


5.ซึ่งชื่อเจ้าหนี้ที่สั่งจ่ายจะไปแสดงที่รายงานเช็คจ่ายกรณีที่มีการสั่งจ่ายที่หน้าต่าง เบิกเงินทดลอง