Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จ่ายชำระหนี้
   

จ่ายชำระหนี้


ใช้ในการบันทึกรายการเมื่อมีการจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้
 Benefit :

สามารถอ้างอิง Invoice จากระบบซื้อเชื่อ, เจ้าหนี้ยกมา, ตั้งเจ้าหนี้อื่น หรืออ้างอิงจากใบรับวางบิล (Bill List), Pre-Payments เพื่อนำมาบันทึกการจ่ายชำระหนี้ได้ และสามารถอ้างอิงได้มากกว่า 1 Invoice ต่อ การจัดทำการจ่ายชำระหนี้ 1 ครั้ง

สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ทั้งเป็นเงินสด เงินโอน และ เช็ค พร้อมกันในครั้งเดียวกันได้

สามารถนำเงินมัดจำมาตัดยอดหนี้ได้ในกรณีที่มีการจ่ายเงินมัดจำไว้

สามารถบันทึกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้ พร้อมมีแบบฟอร์มหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายจากระบบ

สามารถกำหนดให้ระบบทำการบันทึกรายการบัญชีและภาษีซื้อให้อัตโนมัติได้

สามารถสั่งพิมพ์ Cheque ออกจากโปรแกรมได้

สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มจ่ายชำระหนี้จากระบบได้

สามารถเรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้ ได้ เช่นรายงานจ่ายชำระหนี้, การ์ดเจ้าหนี้, สถานะ เจ้าหนี้ เป็นต้น

สามารถ Drill Down รายงานจ่ายชำระหนี้ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานสถานะเจ้าหนี้
 
เป็นรายงานแสดงสถานะเจ้าหนี้แต่ละราย ว่ามียอดยกมา ,ยอดซื้อเชื่อ,ยอดเพิ่มหนี้,ยอดลดหนี้ และยอดจ่าย ชำระหนี้ แล้วเหลือยอดยกไปเท่าไร ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลตามช่วงวันที่ หรือรหัสเจ้าหนี้ นอกจากนี้ยัง สามารถเลือกให้แสดงเฉพาะรายการเจ้าหนี้ที่มียอดเคลื่อนไหวเท่านั้น

 

รายงานเจ้าหนี้เกินวงเงิน
 
รายงานแสดงรายละเอียดเจ้าหนี้ที่มียอดเกินวงเงิน ว่ามีจำนวนวงเงินเครดิต,ยอดหนี้คงค้าง และจำนวน เงินที่เกินวงเงินเครดิตเท่าไร ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าต้องการดูยอดวงเงินเครดิต ณ วันที่ใด หรือเรียกดู ตามรหัสเจ้าหนี้ หรือกลุ่มเจ้าหนี้ ได้

 

รายงานจ่ายชำระหนี้
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการจ่ายชำระแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (ไม่ แสดงรายละเอียดเอกสาร) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดเอกสาร) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่ เอกสาร, รหัสลูกหนี้ หรือพนักงานขายได้