Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ใบรับวางบิล
   

ใบรับวางบิล


ใช้ในการบันทึกรายการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ เมื่อเจ้าหนี้มาวางบิลจากยอดค้างชำระต่าง ๆ เพื่อที่จะนำไปอ้างอิงในการบันทึกจ่ายชำระหนี้ต่อไป
 Benefit :

สามารถอ้างอิง Invoice จากระบบขายเชื่อ, ลูกหนี้ยกมา, ตั้งลูกหนี้อื่น ๆ มาบันทึกใบรับวางบิลได้ และ สามารถอ้างอิงได้มากกว่า 1 Invoice ต่อการจัดทำใบรับวางบิล 1 ครั้ง

สามารถอ้างอิงใบรับวางบิลไปบันทึกการจ่ายชำระหนี้ได้

สามารถดูประวัติเอกสาร (History) ว่าถูกอ้างอิงไปในระบบใด

สามารถเรียกดูปฏิทินการนัดจ่ายชำระจากใบรับวางบิลได้

สามารถอ้างอิงไปบันทึกการจ่ายชำระหนี้บางส่วนได้

สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบรับวางบิล จากระบบได้

สามารถเรียกดูรายงานการรับใบวางบิลได้

สามารถ Drill Down รายงานใบรับวางบิล เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานใบรับวางบิล
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดใบรับวางบิลแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (ไม่แสดงรายละเอียดเอกสาร) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดเอกสาร) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่ใบรับวางบิล และรหัสเจ้าหนี้ ได้