Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ
   

ตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ


ใช้ในการบันทึกรายการซื้อเชื่ออื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าของกิจการ และใช้ในกรณีต้องการบันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกิจการ เพื่อควบคุมการ์ดเจ้าหนี้
 Benefit :

บันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกิจการ ที่ต้องการให้มีผลต่อการ์ดเจ้าหนี้

ในกรณีที่มีการจ่ายเงินมัดจำบางส่วน สามารถนำเงินมัดจำมาตัดยอดหนี้ได้

บันทึกรายการแยกเป็น Job และแยกเป็น แผนกได้ เพื่อดูรายงานแยกตามJob, แผนก

สามารถอ้างอิงเอกสารจากใบสั่งซื้อ เพื่อบันทึกการตั้งเจ้าหนี้อื่น ๆ ได้

สามารถกำหนดให้ระบบทำการบันทึกรายการบัญชีและภาษีซื้อให้อัตโนมัติได้

สามารถดูประวัติเอกสาร (History) ว่าถูกอ้างอิงไปในระบบใด

สามารถเปลี่ยนแปลงงวดวันที่มีผลของภาษีซื้อได้ ในกรณีที่ไม่ได้ยื่นภาษีซื้อตรงกับวันที่ในใบกำกับ ภาษี

สามารถอ้างอิงไปบันทึกจ่ายชำระหนี้บางส่วนได้

มีสถานะเอกสาร (Full, Partially) แสดงในกรณีอ้างอิงตั้งเจ้าหนี้อื่นๆไปใช้ในเมนูต่างๆ

สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ จากระบบได้

สามารถเรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับการตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ได้ เช่น การ์ดเจ้าหนี้, วิเคราะห์อายุเจ้าหนี้

สามารถ Drill Down รายงานตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานเจ้าหนี้อื่น ๆ
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการบันทึกตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (ไม่แสดงรายละเอียดรายได้) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดรายได้)และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร รหัสเจ้าหนี้, ประเภทเจ้าหนี้,รหัส Job และรหัสค่าใช้จ่าย ได้