Implement Online

Prosoft WINSpeed

Who's Online

วิธีการบันทึกรายการขอเคลียร์เงินทดรอง ในกรณีที่มีทั้งรายการที่คิดภาษีและไม่คิดภาษี

Q: วิธีการบันทึกรายการขอเคลียร์เงินทดรอง ในกรณีที่มีทั้งรายการที่คิดภาษีและไม่คิดภาษี

A: 1. ให้เลือกรหัสกลุ่มภาษีว่าต้องการคิดภาษีแบบไหน รายการที่ต้องการให้คิดภาษีให้คลิกว่ามีใบเสร็จ รายการใดที่ไม่คิดภาษีไม่ต้องคลิกมีใบเสร็จ เนื่องจากโปรแกรมจะมองว่า ถ้าติ๊กว่ามีใบเสร็จแสดงว่ามีการคิดภาษี แต่ถ้าคลิกว่ามีใบเสร็จทุกรายการโปรแกรมก็จะทำการคำนวณภาษีให้ทั้งหมด


2. ให้ทำการบันทึกภาษีที่ tab Vat


3. เมื่อมาทำการ post GL ก็จะได้ยอดที่ถูกต้องตามที่ต้องการ