watch girls show online arizona girl on chatroulette where to meet a nice girlfriend guy seeking girl showing cattle tips and toes chatroulette with girls only vacation quotes women looking for fun times rv dealer webchat girls hbo review how to chat only with girls women meeting men at houston tx craigslist boats michigan online chatting with females with male pattern

Login


ลืมรหัสผ่าน?

Who's Online

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)
   

ใบเสร็จรับเงิน(ก่อนรับเงิน)


สำหรับกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อที่จะไปเก็บหนี้กับลูกค้าก่อนที่จะทราบรายละเอียด การรับชำระทั้งหมด ซึ่งการเตรียมการรับเงินยังไม่มีผลกระทบต่อการ์ดลูกหนี้
 Benefit :
สามารถอ้างอิง Invoice จากระบบขายเชื่อ, ลูกหนี้ยกมา, ตั้งลูกหนี้อื่น หรือ อ้างอิงจากใบวางบิล (Bill List) เพื่อนำมาบันทึกได้ และสามารถอ้างอิงได้ มากกว่า 1 Invoice ต่อการจัดทำ Pre- Receipts 1 ครั้ง
โปรแกรมสามารถรองรับระบบ Multi Currency ในกรณีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
สามารถยกเลิกใบเสร็จรับเงิน(ก่อนรับเงิน) ได้
สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ได้
สามารถเรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับการใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)ได้ เช่น รายงานใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน), ใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน-รับชำระแล้ว), รายงานใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน-ยังไม่รับ ชำระ) เป็นต้น
สามารถ Drill Down รายงานใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)แต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (ไม่แสดงรายละเอียดเอกสาร) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดเอกสาร) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่ใบเสร็จ, รหัสลูกหนี้ หรือสถานะเอกสาร ได้

 

รายงานใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน-ยังไม่รับชำระ)
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ที่ยังไม่ถูกอ้างอิงไปบันทึกรับชำระหรือรับชำระบางส่วน เพื่อทำให้ทราบยอดค้างชำระทั้งหมด ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่ใบเสร็จ, รหัสลูกหนี้ หรือสถานะเอกสาร ได้

 

รายงานใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน-รับชำระแล้ว)
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ที่ถูกอ้างอิงไปบันทึกรับชำระแล้วหรือชำระบางส่วน ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่ใบเสร็จ, รหัสลูกหนี้ ได้