ใบวางบิล
   

ใบวางบิล


สำหรับบันทึกรายการเมื่อต้องการจัดทำใบวางบิลกับลูกค้าหรือลูกหนี้ โดยอ้างอิงจากยอดค้างชำระต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการบันทึกรับชำระหนี้ต่อไป
 Benefit :
สามารถอ้างอิง Invoice จากระบบขายเชื่อ, ลูกหนี้ยกมา, ตั้งลูกหนี้อื่น ๆ มาบันทึก ใบวางบิลได้ และ สามารถอ้างอิงได้มากกว่า 1 Invoice ต่อการจัดทำ ใบวางบิล 1 ครั้ง
สามารถอ้างอิงใบวางบิลไปบันทึกรับชำระหนี้ได้
สามารถดูประวัติเอกสาร (History) ว่าถูกอ้างอิงไปในระบบใดได้
สามารถเรียกดูปฏิทินการนัดรับชำระจากใบวางบิลได้
สามารถอ้างอิงไปบันทึกการรับชำระหนี้บางส่วนได้
สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบวางบิล จากระบบได้
สามารถเรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับการใบวางบิลได้ เช่น รายงานใบวางบิล, ใบวางบิล-ยังไม่รับชำระ, รายงานนัดชำระเงิน-จากใบวางบิล เป็นต้น
สามารถ Drill Down รายงานใบวางบิล เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานใบวางบิล
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดใบวางบิลแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (ไม่แสดงรายละเอียดเอกสาร) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดเอกสาร) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร, รหัสลูกหนี้, รหัสพนักงานขาย

 

รายงานนัดชำระเงิน - จากใบวางบิล
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดรายการที่ต้องชำระตามวันที่นัดชำระในหน้าจอใบวางบิล เพื่อทำให้ทราบยอดใบวางบิลใดที่ยังไม่ได้รับชำระหรือมียอดคงค้างจำนวนเท่าใด รายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (ไม่แสดงรายละเอียดเอกสาร) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดเอกสาร) และสามารถเรียกดูข้อมูลตามช่วงวันที่นัดชำระ, เลขที่เอกสาร, รหัสลูกหนี้,พนักงานขาย ได้

 

รายงานใบวางบิล – ยังไม่รับชำระ
 
เป็นรายงานแสดงรายการใบวางบิลที่ยังไม่ถูกอ้างอิงหรืออ้างอิงไปรับชำระหนี้บางส่วน เพื่อทำให้ทราบว่าใบวางบิลใดยังไม่ได้รับชำระหรือมียอดคงค้างจำนวนเท่าใด ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่ใบวางบิลและรหัสลูกหนี้ ได้

 

รายงานใบส่งของ-ใบวางบิล
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียด Invoice ที่ถูกอ้างอิงมาทำใบวางบิล ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลตามช่วงวันที่ใบส่งของ, เลขที่เอกสาร, รหัสลูกหนี้, รหัสพนักงานขาย ได้

 

รายงานใบส่งของ-ยังไม่วางบิล
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียด Invoice (ขายเชื่อ, ลูกหนี้ยกมา, ตั้งลูกหนี้อื่น ๆ , ลดหนี้, เพิ่มหนี้ ) ที่ยังไม่ถูกอ้างอิงมาทำใบวางบิล ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลตามช่วงวันที่ใบส่งของ, เลขที่เอกสาร, รหัสลูกหนี้, รหัสพนักงานขาย ได้

 

รายงานวิเคราะห์อายุใบวางบิล
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดใบวางบิลตามช่วงอายุต่างๆ ที่กำหนด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์อายุใบวางบิลว่าเกินวันครบกำหนดหรือไม่ และหากเกินกำหนด เกินอยู่ในช่วงกี่วันจำนวน