Petty Cash
 
 
เป็นระบบสำหรับ ควบคุมเงินสดย่อย โดยเริ่มจากการตั้งวงเงินสดย่อย ซึ่งสามารถตั้งวงเงินสดย่อยแยกตามแผนกได้ จากนั้นผู้ดูแลเงินสดย่อยจะทำการรับเงินสดย่อย เพื่อเป็นการสำรองเงินไว้ให้พนักงานมาเบิก สามารถเลือกได้ว่าจะให้พนักงานสามารถบันทึกขอเบิกเงินสดย่อย เพื่อให้ผู้ดูแลเงินสดย่อยพิจารณาอ้างอิงเอกสารมาบันทึกเบิกให้ หรือผู้ดูแลเงินสดย่อยจะบันทึกเบิกเงินสดย่อยเองก็ได้ สามารถดูรายงานความเคลื่อนไหวเงินสดย่อย ในกรณีที่เงินใกล้หมด เพื่อให้ผู้รักษาเงินสดย่อยทำการเบิกชดเชยเงินสดย่อยตามวงเงินที่ตั้งไว้