Who's Online

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Letter of Credit
 
 

 

เป็นระบบที่ใช้ในกรณีที่มีการบันทึกขายสินค้าระหว่างประเทศ โดยทางบริษัทฯ ที่เป็นผู้ขายในประเทศ มีการตกลงกับผู้ซื้อที่อยู่ต่างประเทศ ในการชำระค่าสินค้า โดยให้ธนาคารทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับ-จ่ายเงิน ซึ่งโปรแกรมสามารถรองรับอัตราแลกเปลี่ยนทุกประเภท รองรับการบันทึก L/C และการนำ Packing Credit ที่มีการโอนเงินเรียบร้อยแล้วมาตัดในการรับชำระหนี้จากลูกค้าได้