Who's Online

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Customer Relationship Management
 
 

 

เป็นระบบจัดการด้านการขายเพื่อเก็บประวัติการติดต่อกับลูกค้า การนัดพบกับลูกค้า การนัดหมายล่วงหน้า รวมถึงการบันทึกแผนการทำงานต่างๆ ของพนักงาน เพื่อตรวจสอบผลการทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงานเป็นรายบุคคล และสามารถบันทึกรายละเอียดการทำงานในแต่ละวันของพนักงาน ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์แผนงานในอนาคตของพนักงาน หรือของกิจการได้