Who's Online

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Campaign Module
 
 

 

เป็นระบบที่ใช้กำหนดราคาขายของสินค้า ซึ่งสามารถกำหนดราคาขายตามช่วงเวลา หรือราคาขายตามลูกค้าที่ต้องการได้ และระบบจะเก็บประวัติการกำหนดราคาขายในแต่ละครั้งไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง