Who's Online

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Advance System
 
 

 

เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมเงินทดรองจ่าย โดยเมื่อพนักงานต้องการเบิกเงินทดรองเพื่อสำรองจ่าย จะเข้ามาบันทึกขอเบิกในระบบ จากนั้นผู้มีอำนาจอนุมัติจะเข้ามาเพื่อพิจารณาว่าสมควรให้เบิกหรือไม่ หากเห็นสมควรก็ทำการบันทึกเบิกเงินทดรองจ่าย หลังจากที่พนักงานใช้จ่ายแล้ว และต้องการเคลียร์เงินทดรองจะมาบันทึกขอเคลียร์เงินทดรองจ่ายในระบบเพื่อรอให้ผู้มีอำนาจในการอนุมัติเข้ามาพิจารณา และตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งทำการเคลีย์เงินทดรองต่อไป