Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Time Attendance

 

Time Attendance

 

 

 

 
เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารและควบคุมเวลาในการทำงานของพนักงาน ตลอดจนการประมวลผลเวลาเพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบ Payroll ในการคำนวณการจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขในเรื่องของการหักขาดลามาสายและการจ่ายเบี้ยขยันต่างๆ และรองรับ Format เครื่องรูดบัตรได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ซึ่งพนักสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาการทำงานของแต่ละคนได้เอง รวมไปถึงการกำหนดรูปแบบตารางการทำงานได้ตามความต้องการหรือตามอัตโนมัติ , การกำหนดกะงาน, การหมุนกะงาน, การควบกะงาน, การเปลี่ยนหรือแลกกะงาน และค่าล่วงเวลาต่างๆ รวมถึงเงื่อนไขในการลาทุกประเภทให้กับพนักงาน เป็นรายบุคคลหรือแบบกลุ่มโดยระบบจะตรวจสอบข้อมูลที่มี การผูกเงื่อนไขกันไว้ได้อย่างถูกต้อง และมีความแม่นยำในการประมวลผลสูตรในการคำนวณกะการทำงานในวันเดียวกัน หรือข้ามวันและมีระบบป้องกันหรือแจ้งเตือนกรณีเกิดความผิดพลาด จากผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี