Who's Online

Sale

Sales

 

 

 

เป็นระบบที่สนับสนุนการทํางานของฝ่ายขาย ซึ่งสามารถบริหารข้อมูลของลูกค้า Prospect ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบันทึกลูกค้าใหม่ หรือฐานข้อมูลที่ได้ลูกค้ามาใหม่ ลูกค้าเก่าที่มีอยู่ภายในบริษัท ซึ่งสามารถมาได้จากหลายแหล่งที่มา เช่น web-sitข้อมูลจาก Excel, ฝ่ายการตลาดจัดหามาให้, การจัด Event เป็นต้น ซึ่ง Lead เหล่านี้ สามารถนำมา Convert เป็นลูกค้าของบริษัท และให้พนักงานผู้รับผิดชอบในการติดตามต่อไป ติดตามผลการขายได้อย่างแม่นยําทําให้ทราบว่า โอกาสการขาย (Opportunity) ใดที่ปิดการขายได้ การสร้างโอกาสทางการขาย เมื่อมีการติดต่อกับลูกค้าแล้วลูกค้ามีความสนใจในสินค้าหรือบริการของบริษัท ถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการซื้อสินค้า บริษัทจึงจำเป็นต้องมีการบันทึกค่าโอกาสทางการขาย เพื่อให้ทราบยอดประมาณการ และระยะเวลาที่คาดว่าจะปิดการขายรวมถึงวางแผนการดำเนินการขายอย่างมีประสิทธิภาพจนปิดการขาย (Close Won) หรือปิดการขายไม่ได้ (Close Lost) เพราะอะไร ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่งได้