Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Approve Center

Approve center

 

 

 

เป็นระบบที่ใช้สำหรับกำหนดสิทธิผู้มีอำนาจในการอนุมัติเสนอราคา ว่ามีใครบ้างและลักษณะการอนุมัติใครก่อนหลัง รวมถึงสามารถตรวจสอบเอกสารที่รอการอนุมัติและทำการอนุมัติที่ระบบนี้ได้ทันที Approve Level เพื่อกำหนดว่าจะให้ผู้อนุมัติคนใดบ้างที่เป็นผู้อนุมัติสำหรับเอกสารใด และรูปแบบการอนุมัติ ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานสามารถกำหนดรูปแบบ และผู้อนุมัติต่างกันได้ Approve Substitute เพื่อกำหนดผู้อนุมัติแทนว่าใครสามารถอนุมัติเอกสารแทนได้บ้าง