Who's Online

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Partner & Dealer
Prosoft Comtech Co.,Ltd. ทีมงานแห่งอนาคต :

สิ่งที่เราโปรซอฟท์ภูมิใจเสมอคือ เรามีทีมงานที่ดี มีคุณภาพ เราทำงานเป็นทีม ทุกๆ คนในองค์กรมีความสำคัญเหมือนกัน เราพร้อมเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน ทุกคนประสานแรงกายแรงใจเพื่อพัฒนาซอฟท์แวร์ ให้เป็นซอฟท์แวร์อันดับหนึ่งให้ได้ เรามีสปิริตของทีมงานสูงมาก ทุกๆ คนเอื้ออาทรที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อลูกค้า ลูกค้าได้รับการต้อนรับจากเราด้วยความอบอุ่น เราจะยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีนี้สืบไป


มุ่ ง มั่ น ใ ห้ บ ริ ก า ร อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง
     
Softbankthai