Prosoft HR-Pro
 

 

Payroll

 
ในปัจจุบันการบริหารและจัดการองค์กรที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร ดังนั้นการบริหารทรัพยากรของมนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์กรและบุคคลากรในองค์เพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นทางบริษัทจึงได้พัฒนาโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล HR-Pro เพื่อช่วยในการจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคลในองค์กรโดยให้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และนำเทคโนโลยีของระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหารงานทำให้เกิดข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศสำหรับให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคคลากร รองรับงานส่วนต่าง ๆ ของระบบงานบุคคล ตั้งแต่การเก็บข้อมูล ประวัติของพนักงาน ประวัติการมาทำงาน สถิติการลา สวัสดิการต่าง ๆ ที่พนักงานแต่ละคนได้รับประวัติการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดจนการประมวลผลเงินเดือนที่มีความถูกต้องแม่นยำ สามารถจัดเก็บข้อมูลเงินเดือน ส่งให้ธนาคารต่าง ๆ ได้สำหรับกิจการที่จ่ายเงินเดือนพนักงานโดยผ่านธนาคาร ข้อมูล ภงด. 1 , ภงด. 1ก ลงแผ่นดิสก์ส่งสรรพากรหลังจากประมวลผลเงินเดือนแล้ว โปรแกรมยังมีรายงานราชการต่าง ๆ ที่แต่ละองค์กรสามารถพิมพ์ และนำส่งได้ทันที เช่น รายงานนำส่งเงินสมทบ (สปส.) รายงาย ภงด.1 , ภงด. 1 ก , ภงด. 91