Sale Order
   

เป็นระบบด้านการขายสินค้า โดยเริ่มจากการจัดทำใบเสนอราคา จัดส่งให้ลูกค้า เมื่อลูกค้ายืนยันคำสั่งซื้อกลับมา ให้บันทึกการ สั่งจอง สั่งขาย และอ้างอิงไปทำการขายสดหรือขายเชื่อ ต่อไป หากมีการรับเงินมัดจำบางส่วนสามารถบันทึกข้อมูลลงในระบบ เพื่อนำไป หักลดยอดเมื่อทำการขายหรือรับชำระต่อไป นอกจากนี้ระบบยังรองรับในกรณีที่ขายแล้วเกิดปัญหามีการรับคืนลดหนี้หรือ เพิ่มหนี้ ด้วย