Purchase Order
   

เป็นระบบด้านการซื้อสินค้า โดยเริ่มจากการจัดทำใบสั่งซื้อ และอ้างอิงข้อมูลไปจัดทำรายการซื้อสด,ซื้อเชื่อ ต่อไป หากมีการจ่ายเงินมัดจำบางส่วนสามารถบันทึกข้อมูลลงในระบบ เพื่อนำไปหักลดยอดเมื่อทำการซื้อหรือจ่ายชำระต่อไป นอกจากนี้ระบบยังรองรับในกรณีที่ซื้อแล้วเกิดปัญหาต้องการส่งคืนลดหนี้หรือ มีการเพิ่มหนี้