Free Demo
View Demo
Screenshots

Who's Online

ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Inventory Control
   

 

เป็นระบบสำหรับควบคุมสินค้าคงคลัง ทั้งในเรื่องของการขอเบิก, การเบิก-รับคืนจากการเบิกสินค้า, การรับ-ส่งคืน สินค้าผลิตเสร็จ, การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังหรือระว่างสาขา, การบันทึกสินค้าคงเหลือยกมา, การตรวจสอบสินค้าคงเหลือและการปรับปรุงสินค้าคงเหลือ