General Ledger
   

 

รายการรายวันที่มาจากระบบต่างๆ เช่น ระบบซื้อ-ขาย,รับ-จ่าย นั้น จะเข้าสู่ระบบ General Ledger ทั้งหมด ดังนั้นที่เมนูรายการรายวันจึงเสมือนสมุดคุมรายการรายวันด้วย นอก เหนือจากใช้สำหรับบันทึกรายการต่างๆที่ไม่สามารถบันทึกผ่านระบบที่ โปรแกรมมีให้ เช่น รายการปรับปรุงต่างๆ เป็นต้น แต่หากต้องการจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งให้ผู้มีอำนาจ อนุมัติก่อน ก็สามารถเข้ามาบันทึกได้ที่ Pre-Payment แล้วจึงอ้างอิงไปยังการบันทึกรายการรายวันต่อไป ในกรณีที่เริ่มใช้โปรแกรมสามารถบันทึกยอดยกมาจากระบบเพื่อให้มีผลต่อรายการ แยกประเภท นอกจากนี้โปรแกรมยังรองรับการ Post GL ได้ทั้งแบบ Real Time Post และ Batch Post ซึ่งการ Post แบบ Batch นี้ก็ยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้บันทึกรวมยอดหรือ บันทึกตามแต่ละรายการ