Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กำหนดหัวข้อการประชุม / สัมมนา

 
กำหนดหัวข้อการประชุม / สัมมนา
 

เป็นการกำหนดตั้งหัวข้อการประชุม / สัมมนาของพนักงานในองค์กรรวม ทั้งรายละเอียดในการประชุม/สัมมนาBenefit
:
สามารถกำหนดหัวข้อการประชุม / สัมมนาของพนักงานได้เองซึ่งสามารถ อ้างอิงการอบรมไปกำหนดพนักงานผู้เข้ารับการอบรมได
สามารถกำหนดรายละเอียดการประชุม / สัมมนาได้เอง เช่น ประวัติของ วิทยากรหลักการเหตุผลในการดูงาน การกำหนดช่วงเวลาในการดูงาน และผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาเป็นต้น
สามารถกำหนดวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดการอบรมของแต่ละหัวข้อการ ประชุม/สัมมนาได้
โปรแกรมจะแสดงจำนวนวันเข้าประชุม/สัมมนาให้อัตโนมัติหลังจากกำหนด วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดในแต่ละหัวข้อการประชุม/สัมมนา
โปรแกรมจะแสดงระยะเวลา (ชั่วโมง:นาที) ให้อัตโนมัติหลังจากกำหนดช่วง เวลาในการกำหนดเรื่องประชุม/สัมมนา

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานการประชุม/สัมมนาของพนักงาน
รายงานรายละเอียดหัวข้อการประชุม/สัมมนา
รายงานแสดงการผ่านหลักสูตรของพนักงาน