กำหนดหัวข้อการอบรม

 
กำหนดหัวข้อการอบรม
 
เป็นการกำหนดตั้งหัวข้อการอบรมของพนักงานในองค์กรรวมทั้งรายละเอียด ในการอบรม


Benefit
:
สามารถกำหนดหัวข้อการอบรมของพนักงานได้เอง ซึ่งสามารถอ้างอิงการอบรม ไปกำหนดพนักงานผู้เข้ารับการอบรม
สามารถกำหนดรายละเอียดการอบรมได้เอง เช่น ประวัติของวิทยากรหลักการ เหตุผลในการดูงาน การกำหนดช่วงเวลาในการดูงานและผู้เข้าร่วมดูงาน เป็นต้น
สามารถกำหนดวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดการอบรมของแต่ละหัวข้อการอบรมได้
โปรแกรมจะแสดงจำนวนวันเข้าอบรมให้อัตโนมัติหลังจากกำหนดวันที่เริ่มต้นและ วันที่สิ้นสุด ในแต่ละหัวข้อการอบรม
โปรแกรมจะแสดงระยะเวลา (ชั่วโมง:นาที) ให้อัตโนมัติหลังจากกำหนดช่วงเวลา ในการกำหนดเรื่องอบรม

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานการฝึกอบรมของพนักงาน
รายงานรายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม
รายงานแสดงการผ่านหลักสูตรของพนักงาน