Implement Online

Prosoft WINSpeed

Support Online

 
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี

Free Demo
View Demo
Screenshots

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Sale Order
ตัวกรอง     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ฮิต
ต้องการเรียกดูรายงานใบเสนอราคาโดยเลือก Rang ตามแผนกสามารถเรียกดูได้หรือไม่ มีวิธีการเรียกดูอย่างไร 2763
กรณีเพิ่มรหัสแผนกโดยตรงจากหน้าจอขายเชื่อ มีวิธีกำหนดอย่างไร 2811
วิธีกำหนดรหัสสินค้าใหม่เพิ่มจากหน้าจอที่บันทึกรายการขาย เช่น ขายเชื่อ มีรูปแบบกำหนดอย่างไร 2608
กรณีที่บันทึกหน้าจอ รับคืน/ลดหนี้ ระบบ SO แบบไม่อ้างอิงใบกำกับภาษีมาบันทึก หากต้องการให้แสดงต้นทุนสิ 2706
วิธีการเรียกดูรายงาน Sale Stock ที่แสดงรายละเอียดยอดใบสั่งจองสินค้า และยอดยกมาของยอดสั่งจอง จะมีวิธี 3509
วิธีการตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีที่ยกเลิกแล้ว จะมีวิธีตรวจสอบหรือเรียกดูรายงานได้อย่างไร 2635
วิธีการExport รายงานขายเชื่อเป็น Excel สามารถเลิอก Drive ที่จะบันทึก File Export ได้หรือไม่ จะมีวิธี 3171
หากต้องการเรียกดูรายงานขายเชื่อโดยต้องการให้รายงานแสดงเลขที่ PO ลูกค้าตามที่ได้บันทึกที่หน้าจอขายเชื 2731
หากต้องการเพิ่มเลขที่ใบกำกับภาษีในฟอร์มของหน้าจอรับคืน,ลดหนี้ จะมีวิธีการแก้ไขย่างไร 2725
หากต้องการกำหนดสถานะเอกสารใบเสนอราคาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารและสถานะการขาย มีขั้นตอนกำหนดอย่างไร 3115
วิธีการนำกำหนดสาเหตุลดหนี้/เพิ่มหนี้ที่ Tab more ให้แสดงที่ฟอร์ม จะมีวิธีการอย่างไร 3185
วิธีการออกแบบและบันทึกรูปแบบ (Design)รายงานสำเร็จรูปจากโปรแกรมให้เป็นรูปแบบเฉพาะของตนหรือองค์กร 3013
หากไม่สามารถแก้ไขหรือลบรายการเอกสารตั้งหนี้ เช่น ขายเชื่อ,ลดหนี้,เพิ่มหนี้ เป็นต้น หรือปุ่ม Delete เป็นสีเทา รวมทั้งสถานะเอกสารยังไม่มีการอ้างอิงไปทำรายการ,ไม่ได้ยกเลิกเอกสาร หรือยังไม่ได้ปิดงวดบัญชี จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 3003
วิธีการกำหนดตั้งค่าใช้งาน E-mail Alert เมนูใบเสนอราคา จะมีวิธีการกำหนดอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป) 4357
บันทึกรับคืน/ลดหนี้ ระบบ Sale Order กำหนดรายละเอียด description ที่ F11 ของคำอธิบายรายตัวสินค้า ต้องการเลือกฟอร์มที่แสดงรายละเอียด F11 จะมีขั้นตอนอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป) 3679
วิธีการตรวจสอบทางเดินเอกสารหรือประวัติการอ้างอิงเอกสารของหน้าจอรับเงิน มัดจำเครดิต จะมีวิธีการทำอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป) 3456
วิธีการทำจดหมายแจ้งกลับลูกค้าว่ามียอดหนี้ค้างชำระเท่าไหร่ เพื่อเป็นการแจ้งยอดบัญชีให้ทางลูกค้าทราบประวัติความเคลื่อนไหว มีวิธีการอย่างไร 6782
หากบันทึกเอกสารใบสั่งจองแล้วอ้างอิงบันทึกใบสั่งขายทั้งใบแต่สถานะเอกสารเป็น Partial จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร 3205
วิธีการบันทึกรับคืน,ลดหนี้จากการบันทึกขายสดโดยไม่คืนเงินทันที และหากจ่ายคืนเป็นเงินโอน จะมีวิธีการบันทึกอย่างไร 4579
วิธีการบันทึกใบกำกับภาษีออกแทน จะมีวิธีการบันทึกอย่างไร 4671
วิธีการบันทึกขายสดด้วยบัตรเครดิต จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร 4088
วิธีการกำหนดรหัส Job สำหรับการบันทึกใบสั่งขายตามรายตัวรหัสสินค้า จะมีวิธีการอย่างไร 5002
วิธีการเพิ่มวันที่และเวลาในการสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม จะมีวิธีการ Design ฟอร์มอย่างไร 3345
วิธีการบันทึกยกเลิกเงินมัดจำรับ มีวิธีการอย่างไร 4749
วิธีการแก้ไขหากอ้างอิงเงินมัดจำเคดิตรับมาบันทึกรับคืนที่หน้าจอรับคืน/ลดหนี้(เงินสด)ไม่ได้ มีวิธีการอย่างไร 3265
วิธีการบันทึกรายการที่หน้าจอขายสด/เชื่อให้โปรแกรมแสดงหน่วยนับสินค้าที่บันทึกขายให้อัตโนมัติ มีวิธีการอย่างไร 3603
วิธีการสั่งพิมพ์แบบฟอร์มให้แสดงรูปภาพสี เช่น ภาพสีของสินค้า มีวิธีกำหนดอย่างไร (เฉพาะกรณีสั่ง Set Form ให้แสดงภาพของสินค้าเท่านั้น) 4144
หากต้องการให้ Hot Keyในการ Running เลขที่เอกสารของแต่ละหน้า มีวิธีการอย่างไร 3971
วิธีการ Export รายงานเป็น Excel ของระบบ SO ตามรูปแบบของรายงานในโปรแกรม WINSpeed7.0 สามารถทำได้อย่างไร (หมายเหตุ สามารถทำวิธีนี้ได้ตั้งแต่WINSpeed7.0 Version 406 เป็นต้นไป) 4281
วิธีการเรียกดูการซ้อนรายงานระหว่างรายงาน มีวิธีอย่างไร 4297
วิธีการกำหนดอายุของเอกสาร(รับ)เงินมัดจำ 6087
วิธีการ Design เพิ่มลำดับในแบบฟอร์ม 4206
บันทึกรายการขายเชื่อโปรแกรมเตือน เกินวงเงินอนุมัติลูกหนี้ จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร 4909
วิธีบันทึกรายการขายไม่ให้มีผลกับ stock 4711
การแก้ไขคำอธิบายเอกสารรายวันยกตัวอย่างที่หน้าจอขายเชื่อ 3580
วิธีการกำหนดสถานที่ส่งของ 4318
วิธีการกำหนดภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ(สินค้าประเภทบริการ) 6326
บันทึกยกเลิกใบกำกับภาษีแล้วรายงานภาษีแสดงข้อมูลอย่างไร 3923
บันทึกเอกสารย้อนหลังแต่เลขที่เอกสารไม่ running ให้อัตโนมัติ 4458
การกำหนดรายละเอียดสินค้าแต่ละตัวในรายการขายเชื่อ 3758
หากต้องการแก้ไขเอกสารหน้าจอใบสั่งขาย แต่แก้ไขไม่ได้ เช็ค History แล้วไม่มีรายละเอียด 4799
วิธีการแก้ไขเมื่อทำการ find เอกสารขึ้นมาเพื่อจะลบหรือแก้ไข แต่ที่ปุ่ม Delete เป็นสีเทา 4382
ทำใบเสนอราคาแล้วอ้างอิงมาทำขายเชื่อหรือขายสดเลยได้หรือไม่ 3716
การบันทีกรายการขาย(เชื่อ)ระหว่างสินค้าที่คิดภาษีและไม่คิดภาษีในเลขที่เอกสารเดียวกัน 4579
การกำหนดอัตราการยื่นภาษีในงวดถัดไปที่หน้าจอขายเชื่อ 3464
การกำหนด Option เตือน เมื่อมีเงินมัดจำที่หน้าจอขายเชื่อ 4168
วิธีการกำหนดให้สินค้าติดลบที่เฉพาะหน้าจอใบสั่งขายหน้าจอเดียว 3636
การแก้ไข Alocate หลัง post gl 4240
โปรแกรมจะไม่อนุญาตให้เลขที่ใบกำกับภาษีซ้ำกันได้ สามารถแก้ไขได้หรือไม่ 5609
บันทึกใบสั่งซื้อแล้วอ้างอิงไปบันทึกซื้อสินค้าบางส่วนแล้วต้องการ Clear ใบสั่งซื้อที่เหลือ 5445
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 60