Implement Online

Prosoft WINSpeed

Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Inventory Control
ตัวกรอง     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ฮิต
วิธีตรวจสอบต้นทุนหลังการปรับเพิ่มและลดต้นทุนระบบ IC ตรวจสอบมูลค่าหลังปรับต้นทุนได้ที่รายงานใด 3314
หน้าจอใบเบิก ระบบ IC รหัส Job และ รหัส Job (กำหนดที่ F11 รายตัวสินค้า) มีความแตกต่างและขั้นตอนการกำห 2927
วิธี Copy รหัสคลังและที่เก็บ เดียวกันให้กับรหัสสินค้ารายการอื่นๆ หน้าจอใบเบิกสามารถใช้ปุ่มลัดใดวิธี 3404
วิธีกำหนด Option ต้นทุนโอนย้ายสินค้าออกและโอนย้ายสินค้าเข้า กำหนดอย่างไร 3024
หน้าจอโอนย้ายสินค้าออก ต้องการดูต้นทุนสินค้ารายตัวที่หน้าจอโอนออก สามารถดูได้อย่างไร 3010
กำหนดรหัสสินค้า เป็น Compare Unit หรือ หน่วยนับขนาน โปรแกรมมีรายงานตรวจสอบหน่วยนับหลักและขนานหรือไม่ 4462
วิธีกำหนด Option รายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้นสินค้า กรณีนำส่วนลดท้ายบิลมาหักกับยอดขาย 3992
กรณีบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Perpetual ต้องการ Post GL ต้นทุนสินค้าที่ขายทำอย่างไร 4549
หน้าจอรับคืนจากการเบิกต้องการดูเอกสารอ้างอิงบันทึกมีวิธีตรวจสอบอย่างไร 2745
หากบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างโอนย้ายสินค้าออกคลัง ระบบ (IC) ในกรณีที่ใน 1 เอกสารมีการโอนย้ายสินค้าหลาย 3219
รายงานสินค้าคงเหลือที่ต่ำกว่ายอด Minimum Stock (บวกค้างรับ)ที่คอลัมน์ จำนวนค้างรับ จะแสดงยอดค้างรับจ 5251
วิธีการเรียกดูรายงานยอดคงเหลือตาม Serial แยกตามคลังและที่เก็บระบบ IC ต้องการเรียกดู ณ วันที่เพื่อการ 3039
หากต้องการเรียกดูรายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว โดยต้องการเลือก Option ต้องการเรียงตามรหัสสินค้าแ 3671
ระบบ IC / IC data Entry หลังจาก Update Version 465 จะตัดหน้าจอปรับปรุงสินค้าอัตโนมัติหายไปไม่มีในระบ 3788
วิธีการออกแบบและบันทึกรูปแบบ (Design)รายงานสำเร็จรูปจากโปรแกรมให้เป็นรูปแบบเฉพาะของตนหรือองค์กร 3526
หากมีระบบ Consignment (CS)แล้วต้องการเลือกดูรายงานสินค้าที่แสดงข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับสินค้าฝากขาย (Consignment) จากรายงานยอดสินค้าคงเหลือ จะมีวิธีการอย่างไร 3801
หากต้องการตรวจสอบเอกสารโอนย้ายสินค้าเข้า ที่ไม่สามารถลบหรือแก้ไขเอกสารได้ รวมทั้งการอ้างอิงไปบันทึกเลขที่เอกสารอะไร จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 3030
วิธีการกำหนดตั้งค่าใช้งาน E-mail Alert เมนูใบขอเบิก จะมีวิธีการกำหนดอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป) 4062
วิธีการกำหนดตั้งค่าใช้งาน E-mail Alert เมนูใบขอโอนย้ายสินค้า จะมีวิธีการกำหนดอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป) 3948
หากต้องการยกเลิกหรือ Clear เอกสารอนุมัติใบขอเบิกที่อ้างอิงมาบันทึกเบิกสินค้าแล้ว จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 3242
หากไม่สามารถยกเลิกหรือ Clear เอกสารใบขอเบิกได้ จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 3042
วิธีการใช้ E-learning ของหน้าจอการทำงานต่างๆ ของระบบ IC จะมีวิธีการทำอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป 3696
หากต้องการตรวจนับสินค้าเฉพาะสินค้าที่มีสถานะปกติ ไม่รวมสินค้าที่มีการยกเลิก ( Inactive) และสินค้าที่มีสถานะเป็น On hold สามารถทำได้หรือไม่มีวิธีการทำอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 7.0 เป็นต้นไป) 4534
วิธีการกำหนดการคิดต้นทุนแบบรวมคลัง สำหรับธุระกิจที่ไม่มีสาขา จะมีวิธีการกำหนดอย่างไร 3606
หากต้องการบันทึกสินค้าที่เป็น Lot และมีอายุ เช่น เป็นสินค้าเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ มีวิธีการกำหนดอย่างไร 4067
วิธีการเรียกรายงานดูอายุของสินค้า จะมีวิธีการอย่างไร 4293
วิธีการเรียกดูรายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้นจากการขายสุทธิตามกลุ่มสินค้า จะมีวิธีการเรียกดูรายงานอย่างไร 4109
วิธีการตรวจสอบเอกสารที่ Find ค้นหาไม่พบที่หน้าจอบันทึกโอนย้ายสินค้า จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร 3952
วิธีการบันทึกที่หน้าจอตรวจสอบการนับสินค้าที่ไม่สามารถระบุสินค้าได้ จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 3829
วิธีการแก้ไขคำอธิบายรายการเบิกสินค้า(วัตถุดิบ)ไม่แสดงในรายงานระบบ IC มีวิธีการแก้ไขอย่างไร 4389
วิธีการตรวจสอบการเคลื่อนไหวสินค้าประเภท Lot No ในการอ้างอิงเอกสารไประบบอื่นๆ มีวิธีการอย่างไร 4628
หากต้องการทำการอนุมัติขอเบิกบางส่วนแต่ไม่สามารถคลิกอนุมัติเอกสารได้ จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร 3924
วิธีการเรียกดูต้นทุนของหน้าจอโอนย้ายสินค้าออก-เข้า มีขั้นตอนอย่างไร 4260
วิธีการแก้ไขบันทึกการโอนย้ายสินค้าออก-เข้าไม่แสดงต้นทุนสินค้าเกิดจากสาเหตุอะไร และมีขั้นตอนอย่างไร 4705
วิธีการ Export รายงานเป็น Excel ของระบบ IC ตามรูปแบบของรายงานในโปรแกรม WINSpeed7.0 สามารถทำได้อย่างไร (หมายเหตุ สามารถทำวิธีนี้ได้ตั้งแต่WINSpeed7.0 Version 406 เป็นต้นไป) 4420
วิธีการกำหนดเอกสารเชื่อม GL ให้กับรหัสสินค้าระบบ IC สำหรับวิธีการบันทึกบัญชีแบบ Perpetual มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร 7438
วิธีการกำหนดให้โปรแกรมคำนวณต้นทุนสินค้าอัตโนมัติ Calculate Cost Schedule Plan มีขั้นตอนอย่างไร 16056
วิธีการเรียกดูรายงานต้นทุนเบิก จัดเรียงตามรหัส JOB มีขั้นตอนอย่างไร 5947
วิธีการเรียกดูรายงานการโอนย้ายสินค้าออก-เข้า มีขั้นตอนอย่างไร 5230
วิธีการเรียกดูรายงานการปรับราคาขายระบบ EM มีขั้นตอนอย่างไร 5128
ขั้นตอนการตรวจสอบและตรวจนับสินค้าระบบ IC มีขั้นตอนอย่างไร 6182
รายงานสินค้าระบบ IC แสดงข้อมูลสินค้าไม่ครบ มีวิธีการแก้ไขอย่างไร 4957
ความหมายของสถานะเอกสารที่หน้าจอตรวจนับสินค้า 5188
วิธีการบันทึกปรับเพิ่ม/ลดต้นทุนสินค้า 5340
วิธีแก้ไขรับคืนจากการเบิกไม่แสดงต้นทุนต่อหน่วย 4233
การบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Perpetual จะต้อง Post GL อย่างไร 12919
ต้องการกำหนด Barcode ให้กับสินค้าหรือวัตถุดิบสามารถกำหนดได้หรือไม่ 6670
การกำหนดคลังและที่เก็บอัตโนมัติสามารถกำหนดได้อย่างไร 5087
หน้าจอ  ตรวจสอบการนับสินค้า  มีสถานะ Not Adjusted กับ Not Counted มีความหมายแตกตางกันอย่างไร 5967
วิธีการเพิ่มต้นทุนต้องทำอย่างไร 6070
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 54