Implement Online

Prosoft WINSpeed

Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Inventory Control
ตัวกรอง     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ฮิต
วิธีตรวจสอบต้นทุนหลังการปรับเพิ่มและลดต้นทุนระบบ IC ตรวจสอบมูลค่าหลังปรับต้นทุนได้ที่รายงานใด 3206
หน้าจอใบเบิก ระบบ IC รหัส Job และ รหัส Job (กำหนดที่ F11 รายตัวสินค้า) มีความแตกต่างและขั้นตอนการกำห 2816
วิธี Copy รหัสคลังและที่เก็บ เดียวกันให้กับรหัสสินค้ารายการอื่นๆ หน้าจอใบเบิกสามารถใช้ปุ่มลัดใดวิธี 3296
วิธีกำหนด Option ต้นทุนโอนย้ายสินค้าออกและโอนย้ายสินค้าเข้า กำหนดอย่างไร 2905
หน้าจอโอนย้ายสินค้าออก ต้องการดูต้นทุนสินค้ารายตัวที่หน้าจอโอนออก สามารถดูได้อย่างไร 2895
กำหนดรหัสสินค้า เป็น Compare Unit หรือ หน่วยนับขนาน โปรแกรมมีรายงานตรวจสอบหน่วยนับหลักและขนานหรือไม่ 4327
วิธีกำหนด Option รายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้นสินค้า กรณีนำส่วนลดท้ายบิลมาหักกับยอดขาย 3872
กรณีบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Perpetual ต้องการ Post GL ต้นทุนสินค้าที่ขายทำอย่างไร 4415
หน้าจอรับคืนจากการเบิกต้องการดูเอกสารอ้างอิงบันทึกมีวิธีตรวจสอบอย่างไร 2635
หากบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างโอนย้ายสินค้าออกคลัง ระบบ (IC) ในกรณีที่ใน 1 เอกสารมีการโอนย้ายสินค้าหลาย 3121
รายงานสินค้าคงเหลือที่ต่ำกว่ายอด Minimum Stock (บวกค้างรับ)ที่คอลัมน์ จำนวนค้างรับ จะแสดงยอดค้างรับจ 5118
วิธีการเรียกดูรายงานยอดคงเหลือตาม Serial แยกตามคลังและที่เก็บระบบ IC ต้องการเรียกดู ณ วันที่เพื่อการ 2918
หากต้องการเรียกดูรายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว โดยต้องการเลือก Option ต้องการเรียงตามรหัสสินค้าแ 3560
ระบบ IC / IC data Entry หลังจาก Update Version 465 จะตัดหน้าจอปรับปรุงสินค้าอัตโนมัติหายไปไม่มีในระบ 3675
วิธีการออกแบบและบันทึกรูปแบบ (Design)รายงานสำเร็จรูปจากโปรแกรมให้เป็นรูปแบบเฉพาะของตนหรือองค์กร 3421
หากมีระบบ Consignment (CS)แล้วต้องการเลือกดูรายงานสินค้าที่แสดงข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับสินค้าฝากขาย (Consignment) จากรายงานยอดสินค้าคงเหลือ จะมีวิธีการอย่างไร 3684
หากต้องการตรวจสอบเอกสารโอนย้ายสินค้าเข้า ที่ไม่สามารถลบหรือแก้ไขเอกสารได้ รวมทั้งการอ้างอิงไปบันทึกเลขที่เอกสารอะไร จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 2927
วิธีการกำหนดตั้งค่าใช้งาน E-mail Alert เมนูใบขอเบิก จะมีวิธีการกำหนดอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป) 3947
วิธีการกำหนดตั้งค่าใช้งาน E-mail Alert เมนูใบขอโอนย้ายสินค้า จะมีวิธีการกำหนดอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป) 3824
หากต้องการยกเลิกหรือ Clear เอกสารอนุมัติใบขอเบิกที่อ้างอิงมาบันทึกเบิกสินค้าแล้ว จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 3119
หากไม่สามารถยกเลิกหรือ Clear เอกสารใบขอเบิกได้ จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 2928
วิธีการใช้ E-learning ของหน้าจอการทำงานต่างๆ ของระบบ IC จะมีวิธีการทำอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป 3575
หากต้องการตรวจนับสินค้าเฉพาะสินค้าที่มีสถานะปกติ ไม่รวมสินค้าที่มีการยกเลิก ( Inactive) และสินค้าที่มีสถานะเป็น On hold สามารถทำได้หรือไม่มีวิธีการทำอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 7.0 เป็นต้นไป) 4411
วิธีการกำหนดการคิดต้นทุนแบบรวมคลัง สำหรับธุระกิจที่ไม่มีสาขา จะมีวิธีการกำหนดอย่างไร 3507
หากต้องการบันทึกสินค้าที่เป็น Lot และมีอายุ เช่น เป็นสินค้าเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ มีวิธีการกำหนดอย่างไร 3952
วิธีการเรียกรายงานดูอายุของสินค้า จะมีวิธีการอย่างไร 4177
วิธีการเรียกดูรายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้นจากการขายสุทธิตามกลุ่มสินค้า จะมีวิธีการเรียกดูรายงานอย่างไร 3995
วิธีการตรวจสอบเอกสารที่ Find ค้นหาไม่พบที่หน้าจอบันทึกโอนย้ายสินค้า จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร 3842
วิธีการบันทึกที่หน้าจอตรวจสอบการนับสินค้าที่ไม่สามารถระบุสินค้าได้ จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 3714
วิธีการแก้ไขคำอธิบายรายการเบิกสินค้า(วัตถุดิบ)ไม่แสดงในรายงานระบบ IC มีวิธีการแก้ไขอย่างไร 4281
วิธีการตรวจสอบการเคลื่อนไหวสินค้าประเภท Lot No ในการอ้างอิงเอกสารไประบบอื่นๆ มีวิธีการอย่างไร 4530
หากต้องการทำการอนุมัติขอเบิกบางส่วนแต่ไม่สามารถคลิกอนุมัติเอกสารได้ จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร 3815
วิธีการเรียกดูต้นทุนของหน้าจอโอนย้ายสินค้าออก-เข้า มีขั้นตอนอย่างไร 4157
วิธีการแก้ไขบันทึกการโอนย้ายสินค้าออก-เข้าไม่แสดงต้นทุนสินค้าเกิดจากสาเหตุอะไร และมีขั้นตอนอย่างไร 4577
วิธีการ Export รายงานเป็น Excel ของระบบ IC ตามรูปแบบของรายงานในโปรแกรม WINSpeed7.0 สามารถทำได้อย่างไร (หมายเหตุ สามารถทำวิธีนี้ได้ตั้งแต่WINSpeed7.0 Version 406 เป็นต้นไป) 4306
วิธีการกำหนดเอกสารเชื่อม GL ให้กับรหัสสินค้าระบบ IC สำหรับวิธีการบันทึกบัญชีแบบ Perpetual มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร 7315
วิธีการกำหนดให้โปรแกรมคำนวณต้นทุนสินค้าอัตโนมัติ Calculate Cost Schedule Plan มีขั้นตอนอย่างไร 15893
วิธีการเรียกดูรายงานต้นทุนเบิก จัดเรียงตามรหัส JOB มีขั้นตอนอย่างไร 5826
วิธีการเรียกดูรายงานการโอนย้ายสินค้าออก-เข้า มีขั้นตอนอย่างไร 5117
วิธีการเรียกดูรายงานการปรับราคาขายระบบ EM มีขั้นตอนอย่างไร 5004
ขั้นตอนการตรวจสอบและตรวจนับสินค้าระบบ IC มีขั้นตอนอย่างไร 6050
รายงานสินค้าระบบ IC แสดงข้อมูลสินค้าไม่ครบ มีวิธีการแก้ไขอย่างไร 4845
ความหมายของสถานะเอกสารที่หน้าจอตรวจนับสินค้า 5076
วิธีการบันทึกปรับเพิ่ม/ลดต้นทุนสินค้า 5213
วิธีแก้ไขรับคืนจากการเบิกไม่แสดงต้นทุนต่อหน่วย 4116
การบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Perpetual จะต้อง Post GL อย่างไร 12733
ต้องการกำหนด Barcode ให้กับสินค้าหรือวัตถุดิบสามารถกำหนดได้หรือไม่ 6548
การกำหนดคลังและที่เก็บอัตโนมัติสามารถกำหนดได้อย่างไร 4962
หน้าจอ  ตรวจสอบการนับสินค้า  มีสถานะ Not Adjusted กับ Not Counted มีความหมายแตกตางกันอย่างไร 5854
วิธีการเพิ่มต้นทุนต้องทำอย่างไร 5931
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 54