Implement Online

Prosoft WINSpeed

Who's Online

Inventory Control
ตัวกรอง     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง
วิธีตรวจสอบต้นทุนหลังการปรับเพิ่มและลดต้นทุนระบบ IC ตรวจสอบมูลค่าหลังปรับต้นทุนได้ที่รายงานใด
หน้าจอใบเบิก ระบบ IC รหัส Job และ รหัส Job (กำหนดที่ F11 รายตัวสินค้า) มีความแตกต่างและขั้นตอนการกำห
วิธี Copy รหัสคลังและที่เก็บ เดียวกันให้กับรหัสสินค้ารายการอื่นๆ หน้าจอใบเบิกสามารถใช้ปุ่มลัดใดวิธี
วิธีกำหนด Option ต้นทุนโอนย้ายสินค้าออกและโอนย้ายสินค้าเข้า กำหนดอย่างไร
หน้าจอโอนย้ายสินค้าออก ต้องการดูต้นทุนสินค้ารายตัวที่หน้าจอโอนออก สามารถดูได้อย่างไร
กำหนดรหัสสินค้า เป็น Compare Unit หรือ หน่วยนับขนาน โปรแกรมมีรายงานตรวจสอบหน่วยนับหลักและขนานหรือไม่
วิธีกำหนด Option รายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้นสินค้า กรณีนำส่วนลดท้ายบิลมาหักกับยอดขาย
กรณีบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Perpetual ต้องการ Post GL ต้นทุนสินค้าที่ขายทำอย่างไร
หน้าจอรับคืนจากการเบิกต้องการดูเอกสารอ้างอิงบันทึกมีวิธีตรวจสอบอย่างไร
หากบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างโอนย้ายสินค้าออกคลัง ระบบ (IC) ในกรณีที่ใน 1 เอกสารมีการโอนย้ายสินค้าหลาย
รายงานสินค้าคงเหลือที่ต่ำกว่ายอด Minimum Stock (บวกค้างรับ)ที่คอลัมน์ จำนวนค้างรับ จะแสดงยอดค้างรับจ
วิธีการเรียกดูรายงานยอดคงเหลือตาม Serial แยกตามคลังและที่เก็บระบบ IC ต้องการเรียกดู ณ วันที่เพื่อการ
หากต้องการเรียกดูรายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว โดยต้องการเลือก Option ต้องการเรียงตามรหัสสินค้าแ
ระบบ IC / IC data Entry หลังจาก Update Version 465 จะตัดหน้าจอปรับปรุงสินค้าอัตโนมัติหายไปไม่มีในระบ
วิธีการออกแบบและบันทึกรูปแบบ (Design)รายงานสำเร็จรูปจากโปรแกรมให้เป็นรูปแบบเฉพาะของตนหรือองค์กร
หากมีระบบ Consignment (CS)แล้วต้องการเลือกดูรายงานสินค้าที่แสดงข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับสินค้าฝากขาย (Consignment) จากรายงานยอดสินค้าคงเหลือ จะมีวิธีการอย่างไร
หากต้องการตรวจสอบเอกสารโอนย้ายสินค้าเข้า ที่ไม่สามารถลบหรือแก้ไขเอกสารได้ รวมทั้งการอ้างอิงไปบันทึกเลขที่เอกสารอะไร จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
วิธีการกำหนดตั้งค่าใช้งาน E-mail Alert เมนูใบขอเบิก จะมีวิธีการกำหนดอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป)
วิธีการกำหนดตั้งค่าใช้งาน E-mail Alert เมนูใบขอโอนย้ายสินค้า จะมีวิธีการกำหนดอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป)
หากต้องการยกเลิกหรือ Clear เอกสารอนุมัติใบขอเบิกที่อ้างอิงมาบันทึกเบิกสินค้าแล้ว จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
หากไม่สามารถยกเลิกหรือ Clear เอกสารใบขอเบิกได้ จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
วิธีการใช้ E-learning ของหน้าจอการทำงานต่างๆ ของระบบ IC จะมีวิธีการทำอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป
หากต้องการตรวจนับสินค้าเฉพาะสินค้าที่มีสถานะปกติ ไม่รวมสินค้าที่มีการยกเลิก ( Inactive) และสินค้าที่มีสถานะเป็น On hold สามารถทำได้หรือไม่มีวิธีการทำอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 7.0 เป็นต้นไป)
วิธีการกำหนดการคิดต้นทุนแบบรวมคลัง สำหรับธุระกิจที่ไม่มีสาขา จะมีวิธีการกำหนดอย่างไร
หากต้องการบันทึกสินค้าที่เป็น Lot และมีอายุ เช่น เป็นสินค้าเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ มีวิธีการกำหนดอย่างไร
วิธีการเรียกรายงานดูอายุของสินค้า จะมีวิธีการอย่างไร
วิธีการเรียกดูรายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้นจากการขายสุทธิตามกลุ่มสินค้า จะมีวิธีการเรียกดูรายงานอย่างไร
วิธีการตรวจสอบเอกสารที่ Find ค้นหาไม่พบที่หน้าจอบันทึกโอนย้ายสินค้า จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร
วิธีการบันทึกที่หน้าจอตรวจสอบการนับสินค้าที่ไม่สามารถระบุสินค้าได้ จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
วิธีการแก้ไขคำอธิบายรายการเบิกสินค้า(วัตถุดิบ)ไม่แสดงในรายงานระบบ IC มีวิธีการแก้ไขอย่างไร
วิธีการตรวจสอบการเคลื่อนไหวสินค้าประเภท Lot No ในการอ้างอิงเอกสารไประบบอื่นๆ มีวิธีการอย่างไร
หากต้องการทำการอนุมัติขอเบิกบางส่วนแต่ไม่สามารถคลิกอนุมัติเอกสารได้ จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
วิธีการเรียกดูต้นทุนของหน้าจอโอนย้ายสินค้าออก-เข้า มีขั้นตอนอย่างไร
วิธีการแก้ไขบันทึกการโอนย้ายสินค้าออก-เข้าไม่แสดงต้นทุนสินค้าเกิดจากสาเหตุอะไร และมีขั้นตอนอย่างไร
วิธีการ Export รายงานเป็น Excel ของระบบ IC ตามรูปแบบของรายงานในโปรแกรม WINSpeed7.0 สามารถทำได้อย่างไร (หมายเหตุ สามารถทำวิธีนี้ได้ตั้งแต่WINSpeed7.0 Version 406 เป็นต้นไป)
วิธีการกำหนดเอกสารเชื่อม GL ให้กับรหัสสินค้าระบบ IC สำหรับวิธีการบันทึกบัญชีแบบ Perpetual มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
วิธีการกำหนดให้โปรแกรมคำนวณต้นทุนสินค้าอัตโนมัติ Calculate Cost Schedule Plan มีขั้นตอนอย่างไร
วิธีการเรียกดูรายงานต้นทุนเบิก จัดเรียงตามรหัส JOB มีขั้นตอนอย่างไร
วิธีการเรียกดูรายงานการโอนย้ายสินค้าออก-เข้า มีขั้นตอนอย่างไร
วิธีการเรียกดูรายงานการปรับราคาขายระบบ EM มีขั้นตอนอย่างไร
ขั้นตอนการตรวจสอบและตรวจนับสินค้าระบบ IC มีขั้นตอนอย่างไร
รายงานสินค้าระบบ IC แสดงข้อมูลสินค้าไม่ครบ มีวิธีการแก้ไขอย่างไร
ความหมายของสถานะเอกสารที่หน้าจอตรวจนับสินค้า
วิธีการบันทึกปรับเพิ่ม/ลดต้นทุนสินค้า
วิธีแก้ไขรับคืนจากการเบิกไม่แสดงต้นทุนต่อหน่วย
การบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Perpetual จะต้อง Post GL อย่างไร
ต้องการกำหนด Barcode ให้กับสินค้าหรือวัตถุดิบสามารถกำหนดได้หรือไม่
การกำหนดคลังและที่เก็บอัตโนมัติสามารถกำหนดได้อย่างไร
หน้าจอ  ตรวจสอบการนับสินค้า  มีสถานะ Not Adjusted กับ Not Counted มีความหมายแตกตางกันอย่างไร
วิธีการเพิ่มต้นทุนต้องทำอย่างไร
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 54