Implement Online

Prosoft WINSpeed

Support Online

 
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
General Ledger
ตัวกรอง     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ฮิต
หากต้องการเรียกดูรายงานงบทดลองแยกตามแต่ละในกรณีที่ได้บันทึกบัญชีไว้หลาบแผนกให้แสดงชื่อแผนกและแสดงยอด 2563
วิธีการออกแบบและบันทึกรูปแบบ (Design)รายงานสำเร็จรูปจากโปรแกรมให้เป็นรูปแบบเฉพาะของตนหรือองค์กร 2760
วิธีการลบ Template รหัสรูปแบบการลงบัญชีที่หน้าจอรายการรายวัน จะมีวิธีการอย่างไร 3625
วิธีการกำหนดและวิธีการใช้งาน Tab Auto Reverse ของหน้าจอรายการรายวัน จะมีวิธีการอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป) 4410
หากบันทึกที่หน้าจอรายการรายวัน แล้วต้องการให้โปรแกรม copy ยอดรวมด้านเดบิตหรือด้านเครดิตให้อัตโนมัติ จะมีวิธีการอย่างไร 2928
วิธีการใช้ E-learning ของหน้าจอการทำงานต่างๆ ของระบบ GL จะมีวิธีการทำอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป) 3377
วิธีการเพิ่มคำอธิบายของเงินโอน,เช็ครับ-จ่าย ให้แสดงในรายงาน Statement จากหน้ารายการรายวัน จะมีวิธีการอย่างไร 3653
วิธีการบันทึกหน้าจอโอนข้อมูลรายการรายวัน & ยอดยกมา จะมีวิธีการบันทึกอย่างไร 3989
วิธีการสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสำคัญรับ จะมีวิธีการสั่งพิมพ์อย่างไร 7434
วิธีการบันทึกแก้ไขยอดยกมาต้นปี มีวิธีการแก้ไขอย่างไร 4254
หากทำการปิดบัญชีแล้วขึ้นข้อความ ERROR โปรแกรมไม่ Backup Auto กรณีที่ใช้ Mircosoft SQL Server 2005 มีวิธีการแก้ไขอย่างไร 4164
ความแตกต่างระหว่างการเรียกดูรายงานงบทดลองของระบบ General Ledger / GL Financial Report มีข้อแตกต่างอย่างไร ระหว่างเรียกรายงาน แบบระบุแผนก และ ไม่ระบุแผนก หรือสำหรับรูปแบบ เฉพาะบัญชีที่มียอด, ทุกบัญชี มีความแตกต่างอย่างไร 6559
วิธีการ Export รายงานเป็น Excel ของระบบ GL ตามรูปแบบของรายงานในโปรแกรม WINSpeed7.0 สามารถทำได้อย่างไร (หมายเหตุ สามารถทำวิธีนี้ได้ตั้งแต่WINSpeed7.0 Version 406 เป็นต้นไป) 5154
หากต้องการเลือกรูปแบบเอกสารเชื่อม GL ที่หน้าจอ Post GL (Batch) มีขั้นตอนอย่างไร 4584
ขั้นตอนและความหมายของหน้าจอ Post GL (Sum) มีไว้ในกรณีใดและช่อง Batch No. กำหนดได้ที่ใด 4889
วิธีการแก้ไขเอกสารหน้าจอ Perpayment โดยการค้นหา (Find) ไม่พบเอกสารที่ต้องการแก้ไข จะมีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร 4155
วิธีการแก้ไขรายละเอียดของหน้าจอ Post GL(Batch)ไม่ครบหากกิจการสั่ง Post GL แบบ Batch มีวิธีการแก้ไขอย่างไร 4373
หากบันทึกที่หน้าจอ Prepayment ของระบบ GL แล้วสามารถอ้างอิงไปบันทึกต่อที่หน้าจอใด 4206
บันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ระบบ GLรายการรายวัน เป็น ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.2 จะมีขั้นตอนบันทึกอย่างไร 5856
หากเลขที่เอกสารระบบ GL หน้าจอรายการรายวันไม่สามารถ run เลขที่เอกสารได้ มีวิธีการแก้ไขอย่างไร 5265
หากเรียกดูรายงานกระดาษทำการแล้วไม่รวมมูลค่าของยอดยกมาต้นปี มีขั้นตอนแก้ไขอย่างไร 4131
วิธีการสั่งพิมพ์ Voucher หรือ ใบสำคัญต่างๆสามารถพิมพ์ได้ที่หน้าจอใด 5545
ขั้นตอนการบันทึกปิดบัญชีสิ้นปี 5427
การกำหนดรหัสรูปแบบหน้าจอรายการรายวัน (Template) 5004
วิธีการแก้ไขการสร้างงบการเงินไม่แสดงยอดยกมาให้จะทำอย่างไร 3833
วิธีการแก้ไขเมื่อ Find ไม่พบเอกสารที่เคยบันทึกไว้ 4469
วิธีการกำหนดรูปแบบเช็ค (Design Cheque) 6258
วิธีการแก้ไขยอดยกมาหลังการปิดบัญชีสิ้นปี 4879
กรณีไม่สามารถ Post GL ได้จะต้องตรวจเช็คที่ไหนบ้าง 7469
เมื่อบันทึกรายการแล้วไม่สามารถ Post GL ได้ ต้องแก้ไขอย่างไร 6269
การบันทึกรหัสบัญชีให้มี Allocate โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นสามารถแก้ไข ที่หน้าจอการ Post GL 6811
วิธี การ Post GL สามารถกำหนดได้ที่ไหน และวิธีการ POST แบบ Real time post และ แบบ Batch Post ต่างกัน 6585
การปิดบัญชีสิ้นปีแล้วยอดยกมาไม่ตรงจะสามารถแก้ไขได้อย่างไร 5343
ขั้นตอนการกำหนดรหัสรูปแบบ หรือการกำหนด Template หน้าต่าง รายการรายวัน ที่ระบบ General Ledger 6118
ต้องการเปลี่ยนคำอธิบายรายการของการลงบันทึกบัญชี เป็นบางเลขที่เอกสารสามารถเปลี่ยนได้อย่างไร 5783
การกำหนดภาษีขายและการบันทึกบัญชีสำหรับการขายสินค้าประเภทบริการ 5557
วิธีการแก้ไขคำอธิบายรายการรายวัน-GL ตัวอย่าง ที่เมนูขายเชื่อ 5682
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 37 จาก 37