Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ตัวอย่างรายงาน
 

รายงานรับเงินสดย่อย

รับเงินสดย่อย
 
เป็นรายงานแสดงรายการรับเงินสดย่อย เพื่อใช้ในการตรวจสอบการบันทึกรับเงินสดย่อยว่าถูกต้องหรือไม่ โดยรายงานจะแสดงรหัสวงเงินสดย่อย, เลขที่เอกสารรับเงินสดย่อย, รายละเอียด และจำนวนเงินที่รับ ซึ่งสามารถเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร และรหัสวงเงินสดย่อย ได้
 

รายงานจ่ายเงินสดย่อย

จ่ายเงินสดย่อย
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน โดยจะแสดงวันที่เอกสาร, เลขที่เอกสาร, รหัส-ชื่อวงเงินสดย่อย, ชื่อค่าใช้จ่าย, แผนก, Job และจำนวนเงิน ซึ่งสามารถเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร และรหัสวงเงินสดย่อย ได้
 

รายงานแยกประเภทเงินสดย่อย

แยกประเภทเงินสดย่อย
 
เป็นรายงานแสดงรายการแยกประเภทของรหัสบัญชีของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ว่ามีการจ่ายค่าใช้จ่ายใดบ้าง โดยแสดงวันที่เอกสาร, เลขที่เอกสาร, ชื่อค่าใช้จ่าย, จำนวนเงิน รวมถึงรหัสบัญชีที่มีความเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายนั้น ๆ ซึ่งสามารถเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร และรหัสวงเงินสดย่อย ได้
 
รายงานความเคลื่อนไหวเงินสดย่อย
ความเคลื่อนไหวเงินสดย่อย
 
เป็นรายงานแสดงความเคลื่อนไหวของวงเงินสดย่อยในแต่ละวงเงินว่ามีรายการรับเข้า หรือจ่ายออก เท่าไร โดยรายงานจะแสดงรหัสวงเงินสดย่อย, วันที่เอกสาร, เลขที่เอกสาร, คำอธิบาย, ยอดเงินรับเข้า, ยอดเงินจ่ายออก และยอดเงินรวม ซึ่งสามารถเรียกข้อมูลตามเลขที่เอกสาร และรหัสวงเงินสดย่อย ได้