ตัวอย่างรายงาน
 

รายงานสินค้าคงเหลือยกมา

สินค้าคงเหลือยกมา
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดสินค้าแต่ละรายการที่มีการบันทึก เป็นสินค้าคงเหลือยกมาเมื่อเริ่มใช้โปรแกรมครั้งแรก โดยแสดงชื่อสินค้า , คลัง , ที่เก็บ , จำนวน , ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกดูรายงานตามช่วงวันที่ , คลัง และ ที่เก็บ ได้
 

รายงานรับสินค้าเข้า (DO)

รับสินค้าเข้า (DO)
 
เป็นรายงานแสดงรายการสินค้าที่มีการรับเข้า Stock โดยแสดงชื่อสินค้า , คลัง , ที่เก็บ , จำนวน ซึ่งเลือกดู รายงานตามช่วงวันที่เอกสาร , รายการเอกสาร , แผนก และ Job ได้
 

รายงานส่งคืนสินค้า

   
ส่งคืนสินค้า
 
เป็นรายงานแสดงรายการส่งคืนสินค้าทั้งการส่งคืนเนื่องจากการผลิตสินค้า หรือการส่งคืนเนื่องจากเจ้าหนี้ส่งสินค้าผิด มีผลทำให้ Stock ลดลง โดยแสดงวันที่เอกสาร , เลขที่เอกสาร , รายการเอกสาร , จำนวน ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลตามรายการเอกสาร , รหัส Job , คลัง และ ที่เก็บได้
 

รายงานจ่ายสินค้าออก

   
จ่ายสินค้าออก
 
เป็นรายงานแสดงรายการจ่ายสินค้าออกจากการเบิกสินค้า หรือ การขายสินค้ามีผลทำให้ Stock ลดลง โดยแสดงวันที่เอกสาร , เลขที่เอกสาร , รายการเอกสาร , จำนวน ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลตามรายการเอกสาร , รหัส Job , คลัง และ ที่เก็บได้
 
รายงานรับคืนสินค้า
รับคืนสินค้า
 
เป็นรายงานแสดงรายการรับคืนสินค้าทั้งการรับคืนเนื่องจากการเบิกสินค้า หรือการรับคืนจากการขาย มีผลทำให้ Stock เพิ่มขึ้น โดยแสดงวันที่เอกสาร , เลขที่เอกสาร , รายการเอกสาร , จำนวน ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลตามรายการเอกสาร , รหัส Job , คลัง และ ที่เก็บได้
 
รายงานโอนย้ายสินค้าออก – เข้า
โอนย้ายสินค้าออก - เข้า
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดของการโอนย้ายสินค้าออก - เข้าแต่ละรายการ สามารถเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่เอกสารโอนเข้า, เลขที่เอกสารโอนเข้า และ รหัสสินค้าได้
 
รายงานยอดคงเหลือเรียงตามรหัสสินค้า
ยอดคงเหลือเรียงตามรหัสสินค้า
 
เป็นรายงานแสดงยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละรายการ (ไม่แสดงรายละเอียดยอดรับ-จ่ายสินค้า) ซึ่งสามารถ ระบุได้ว่าต้องการเรียกข้อมูล ณ วันที่ใด และสามารถเรียกดูตามช่วงรหัสสินค้า, หมวดสินค้า และ ยี่ห้อสินค้าได้
 
รายงานสถานะสินค้าคงเหลือ (ปริมาณ)
สถานะสินค้าคงเหลือ (ปริมาณ)
 
เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดของสินค้าว่ามียอดรับ – ยอดจ่าย ยอดปรับปรุง และ ยอดยกมาคงเหลือของสินค้า (ปริมาณ) ซึ่งสามารถเรียกดูรายงานตามช่วงวันที่ , รหัสสินค้า , ประเภท , หมวดสินค้า และ กลุ่มสินค้า ได้
 
รายงานสรุปการเคลื่อนไหวสินค้า
สรุปการเคลื่อนไหวสินค้า
 
เป็นรายงานบอกรายละเอียดยอดรับ-จ่าย พร้อมทั้งยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูข้อมูลตามช่วงเลขที่เอกสาร , วันที่เอกสาร , แผนก , สาขา , คลัง , ที่เก็บ และ รหัส Job ได้
 
รายงานสรุปรายการสินค้า    
สรุปรายการสินค้า
 
เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดของสินค้าว่ามียอดรับ – ยอดจ่าย ยอดปรับปรุง และ ยอดยกมาคงเหลือของสินค้า ซึ่งสามารถเรียกดูรายงานตามช่วงวันที่ , รหัสสินค้า , ยี่ห้อ , หมวดสินค้า , กลุ่มสินค้า , ประเภทสินค้า และคลังสินค้า ได้