Implement Online

Prosoft WINSpeed

Support Online

 
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี

Free Demo
View Demo
Screenshots

Login


ลืมรหัสผ่าน?

Who's Online

หากต้องการบันทึกติดตามหนี้ ในกรณีที่มีการติดตามหนี้ และได้รับชำระหนี้เรียบร้อยแล้วสามารถ เลือก Option ว่าได้รับชำระหนี้แล้วได้หรือไม่ และ เพื่อให้มีผลกับรายงานติดตามหนี้ ด้วยมีวิธีการบันทึกอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป)

Q: หากต้องการบันทึกติดตามหนี้ ในกรณีที่มีการติดตามหนี้ และได้รับชำระหนี้เรียบร้อยแล้วสามารถ เลือก Option ว่าได้รับชำระหนี้แล้วได้หรือไม่ และ เพื่อให้มีผลกับรายงานติดตามหนี้ ด้วยมีวิธีการบันทึกอย่างไร
A: สามารถเลือกบันทึกได้และมีวิธีการบันทึกดังนี้
1. ไปที่ ระบบ AR > AR Data Entry / หน้าจอติดตามหนี้ โดยบันทึกรายละเอียดต่าง ๆเช่นเลือกรหัสลูกหนี้ที่ต้องการติดตามหนี้, ระบุเลขที่เอกสาร, ระบุชื่อผู้ติดต่อ, ระบุวันที่ติดตามหนี้, ระบุเรื่องที่ติดตาม
2. Click ปุ่มสีเขียวเพื่อเลือกยอดที่ค้างชำระหนี้ โปรแกรมจะแสดงรายการที่ค้างชำระหนี้มาให้
(หมายเหตุ: หากมีการรับชำระหนี้หมดแล้วเมื่อกดปุ่มสีเขียวจะไม่มีรายการยอดหนี้คงค้างแสดง)
3. ติ๊กเครื่องหมายกาถูกตรงช่อง ติดตาม 
4.บันทึกสรุปผลการติดตาม / Save/แล้วfindเลขที่ดังกล่าวมาบันทึกติ๊กกาถูกตรงช่อง รับชำระหนี้หมดแล้ว
5. กด save

 
สามารถเรียกดูรายงานติดตามหนี้ได้โดยเลือก Option เป็นทุกสถานะ   โปรแกรมจะแสดงสถานะ   Y หากรับชำระหนี้หมดแล้ว