ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
   

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย


เป็นการพิมพ์รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของกิจการ ซึ่งสามารถพิมพ์ได้ทั้งใบแนบและใบปะหน้า เพื่อนำส่งแก่กรมสรรพากรต่อไป
 Benefit :

โปรแกรมมีระบบ Auto Link คือ เมื่อมีการบันทึกรายการ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่ระบบต่าง ๆ ข้อมูลดังกล่าว จะนำมาแสดงในรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้โดยอัตโนมัติ

สามารถใช้เป็นเอกสาร หรือหลักฐานยื่นประกอบในการนำส่ง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งแก่กรมสรรพากรได้

สามารถระบุหน้าจอที่จะทำการพิมพ์ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้ เช่น ซื้อสด , จ่ายชำระหนี้

สามารถเรียกพิมพ์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามประเภทที่ต้องการได้ เช่น ภ.ง.ด. 1 , 2 ,3, 53

สามารถเลือกแบบฟอร์มที่จะพิมพ์ได้ ทั้งใบปะหน้า หรือใบแนบ

สามารถกำหนดช่วงการพิมพ์ได้ เช่น ตามงวดภาษี , ตามวันที่ , เลขที่เอกสาร

สามารถกำหนดเครื่อง Printer ที่จะใช้พิมพ์ได้จากหน้าจอสั่งพิมพ์รายงาน

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
 
เป็นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1 , 2 ,3 , 53 ทั้งใบปะหน้าและใบแนบ เมื่อมีการบันทึก รายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในระบบต่าง ๆ ข้อมูลดังกล่าวจะนำมาแสดงในรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้โดยอัตโนมัติ โดยรูปแบบจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร