รายงานภาษีขาย
   

รายงานภาษีขาย


สำหรับเรียกดูรายงานภาษีขายของและเป็นเอกสารประกอบการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) แก่กรมสรรพากร
 Benefit :

โปรแกรมมีระบบ Auto Link คือ เมื่อมีการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีขาย ที่ระบบต่าง ๆ ข้อมูลดังกล่าวจะนำมาแสดงในรายงานภาษีขาย ให้โดยอัตโนมัติ

สามารถเรียกดูรายงานภาษีขายประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น ภาษีขาย หรือ ภาษีขาย (แบบมียอดรวม)

สามารถกำหนดช่วงข้อมูลที่ต้องการดูรายงานได้ เช่น ตามงวดภาษี , วันที่ , เลขที่ใบกำกับ หรือกลุ่มภาษี

สามารถกำหนดให้รายงานเรียงตามประเภทที่ต้องการได้ เช่น เลขที่เอกสาร , เลขที่ใบกำกับ , วันที่

สามารถใช้เป็นเอกสาร หรือหลักฐานยื่นประกอบในกรณีกรมสรรพากรต้องการตรวจสอบได้

สามารถพิมพ์รายงานภาษีขายจากระบบได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานภาษีขาย
 
เป็นรายงานบอกรายละเอียดภาษีขาย ซึ่งมาจากการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีขาย ที่ระบบต่าง ๆ โดย จะแสดงข้อมูลตามงวดภาษี วันที่ เลขที่ใบกำกับ สมุดรายวัน เลขที่เอกสาร คำอธิบายรายการภาษี มูลค่าสินค้า/บริการ จำนวนเงินภาษี และมีสรุปยอดภาษีขายรวมทั้งสิ้น