ตารางอบรมโปรแกรม Job Cost
Day/Time 09.00 – 11.00 11.15 – 12.00
1. Overview Program & Job Cost Work Shop