ตารางอบรมโปรแกรม Fixed Assets
Day/Time 09.00 – 11.00 11.15 – 12.00
1. Overview Program & Fixed Assets Work Shop